Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Beslut om utvecklingsprogram i Kvibille

Kvibille är det senaste tillskottet bland Halmstads kommuns utvecklingsprogram. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att anta programmet för Framtid Kvibille.

Utvecklingsprogrammen syftar till att skapa en arena för kontinuerlig dialog på orten mellan invånare, näringsliv, föreningsliv och politiker. I Framtid Kvibille har Kvibille allförening samlat engagerade invånare och tillsammans med kommunen och övriga aktörer har bland annat en gemensam beskrivning av hur man vill att orten ska utvecklas de kommande 20 åren tagits fram.

Framtidsbilden för Kvibille har konkretiserats i fyra ämnesområden:

  • Leva och bo
  • Näringsliv och arbetsmarknad
  • Gå och ta sig runt
  • Skola och lärande

– Genom utvecklingsprogrammet har invånarna, näringslivet och kommunen skapat en gemensam målbild för Kvibilles utveckling, och mejslat ut strategierna för vägen dit. Nu påbörjas arbetet att skapa verkstad och det är många parter som tillsammans ska få saker att hända, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsen avsätter medel för åtta utvecklingsprogram. Förutom Kvibille omfattas Getinge, Oskarström, Vallås, Simlångsdalen, Trönninge, Harplinge och centrala Halmstad (Stadens hjärta) i satsningen.

Våtmark och översvämningsåtgärder i Trönninge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att genomföra översvämningsåtgärder i Trönninge. Åtgärderna görs i samverkan med Hushållningssällskapet och finansieras delvis av EU-projektet Life Goodstream.

För att förbättra dagvattensituationen i Trönninge och minska andelen näringsämnen och föroreningar som belastar Trönningeån, som inte uppnår miljökvalitetsnormen för vatten, ska nu flera åtgärder göras i södra delen av samhället. För att skydda Trönninge från ytvatten från de omgivande åkrarna ska vattnet ledas om via diken och kulvert till en våtmark som anläggs på kommunens markområde vid skolan och Gullrisvägen.

Våtmarken fungerar både som ett utjämningsmagasin vid stora nederbördsmängder och ger förutsättningar för rening av vattnet. Den gynnar också den biologiska mångfalden då den uppskattas av groddjur, insekter och fåglar. Vattendjupet i våtmarken kommer i normalfallet att vara högst en meter.

Kostnaderna för projektet beräknas till ungefär 1 miljon kronor, varav 400 000 finansieras av Hushållningssällskapet. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade också att godkänna kostnader som inte finansieras av EU-medel samt att kostnader för framtida skötsel som beräknas uppgå till 45 000 kronor per år.

– Nu gör vi en viktig åtgärd för att minska risken för översvämningar. Genom att kombinera skapandet av översvämningsskydd med biologisk mångfald och på sikt rekreationsområde, använder vi marken effektivt, det är viktigt eftersom det är åkermark vi tar i anspråk, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Förstudie för ny skola i Snöstorp

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny skola för årskurs 4–9 på del av fastigheten Snöstorp 19:199. 

Det har tidigare gjorts en utredning om en 4–9-skola på en annan fastighet i Snöstorp, den så kallade hästhagen, men utredningen konstaterade att tomten inte är lämplig för skoländamål. 

Den fastighet som nu ska utredas omfattar omkring 43 000 kvadratmeter och angränsar till handelsområde och bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att planlägga den aktuella fastigheten för skoländamål. Området är i dag planlagt som parkmark. I uppdraget ingår också att se över möjligheter för idrottshall samt att behålla en del av parken.

– Genom förstudie klarlägger vi förutsättningarna för ny 4–9-skola i Snöstorp. Särskilt viktigt är möjligheterna till idrottshall för området, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nuvarande Snöstorpsskolan föreslås i framtiden användas för årskursen F–3, om det byggs en ny 4–9-skola i området. Barn- och ungdomsnämnden har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om en ny skolorganisation för området Andersberg, Fyllinge och Snöstorp.

Reservationsavtal för industrimark

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna reservationsavtal för fastigheter på Kistinge industriområde i Fyllinge respektive Getinge industriområde.

Halmstad Delivery AB vill bygga kontor och lagerbyggnad om ungefär 7 000 kvadratmeter för speditionsverksamhet på den aktuella fastigheten i Kistinge. Fastigheten är drygt 17 700 kvadratmeter stor och köpeskillingen ligger på ungefär 5,3 miljoner kronor.

I Getinge vill Halmstad Pall AB bygga lagertält om ungefär 600 kvadratmeter för emballageverksamhet. Fastigheten är 2 800 kvadratmeter stor och köpeskillingen uppgår till 280 000 kronor.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Berthilsson, Carl-Johan (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71, stefan.palsson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89