Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Boende på Penngränd anvisas plats för sophämtning

Boende på Penngränd får en anvisad plats för hämtning av hushållsavfall. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Möjligheten för de boende att komma överens om en annan gemensam lösning med Halmstad energi och miljö (HEM) finns kvar också efter dagens beslut.

Långköraren om säker sophämtning för boende på Penngränd har pågått sedan 2010. Då förbjöd Arbetsmiljöverket dels hämtning av hushållsavfall inne i de trånga gränderna, dels renhållningsarbetare att dra behållare längre än föreskrifterna angav. Beslutet var förenat med vite, riktat till HEM, på 100 000 kronor per överträdelse. Sedan dess har dialog förts med de 43 berörda fastighetsägarna på Penngränd. Dagens lösning, som innebär att HEM anlitar entreprenör för att dra ut avfallsbehållarna åt de boende på Penngränd, är inte förenlig med kommunallagen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut i dag innebär att berörda fastighetsägare nu själva får dra ut sina avfallsbehållare till en anvisad plats på hämtdagen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

I Halmstads kommun finns mer än 1000 hämtplatser med liknande förhållanden som Penngränd där inte förutsättningar finns för säker sophämtning. Det pågår ett arbete inom HEM där alla hämtplatser med säkerhets- och arbetsmiljörisker ska få bättre lösningar.

Fattighuset till försäljning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att Fattighuset i centrala Halmstad ska gå ut till försäljning på den öppna marknaden.

I dag huserar det kommunala bolaget Destination Halmstad, där bland annat Halmstad Tourist Center ingår, i lokalerna. I februari lämnar verksamheten Fattighuset för att flytta till teatern.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställer sig positivt till önskemålet från AB Industristaden, som bygger, äger och förvaltar fastigheter och lokaler inom Halmstads kommun,att erbjuda fastigheten till försäljning på den öppna marknaden. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Fattighuset, med fastighetsbeteckningen Drottning Kristina 2, är över 100 år gammal och har den högsta bevarandeklassen inom byggnadsminnesklassen, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att förvanska och förändra exteriören. Fastigheten har en byggnadsyta på 843 kvadratmeter och är värderad till 21 miljoner kronor.

– En vacker byggnad i Halmstads historiska innerstad söker nu en ny kärleksfull ägare, som fyller huset med liv och rörelse på denna viktiga plats Lilla torg, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samråd för ändring av detaljplan för Östergårdsskolan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ändring av detaljplan för Östergårdsskolan ska ut på samråd. Därmed kan sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll. Ändringen syfta till att öka tillåten byggnadshöjd från 11 till 20 meter och möjliggöra en skolbyggnad med fler våningsplan än i dag. Med planändringen kan en ny skola byggas som fungerar som en orienteringspunkt och en samlingspunkt i området.

Justering av förteckning över möjliga bostadsprojekt

Enligt handlingsprogrammet för bostadsförsörjning 2016–2030 ska kommunstyrelsen årligen göra en översyn och uppdatering av förteckningen över möjliga bostadsprojekt i Halmstads kommun. Ambitionsnivån i handlingsprogrammet innebär att minst 750 bostäder per år ska färdigställas fram till 2025, vilket innebär i det närmaste en fördubbling jämfört med tidigare handlingsprogram. I snitt har takten hållit de senaste åren. Med de justeringar som i dag antogs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beräknas bostadsbyggandet de kommande åren minska något. Utskottet konstaterar att det faktiska bostadsbyggandet är beroende av bland annat konjunkturen, marknadens intresse, komplexa planprocesser och vilka utpekanden som kommer att göras i den nya översiktsplanen.

– Många mindre projekt är komplexa och riskerar lång planprocess. Jag tycker därför det är helrätt att i dag peka ut tidigareläggning av objekt som i hög grad ger fler bostäder, både i staden och utanför, till exempel kvarteret Katten vid Nässjögatan och i Marbäck, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Satsningar på lokala naturvårdsprojekt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat om att ansöka om så kallade Lona-bidrag för fyra lokala naturvårdsprojekt som omfattar:

  • Naturvårdsåtgärder på Galgberget för att öka den biologiska mångfalden och lyfta fram geologiska värden på Galgberget.
  • Ökat friluftsliv i Hule naturreservat, där bland annat vindskydd och toalett ska anläggas.
  • Fårbete i Skipås där får ska ersätta mekanisk skötsel på gemensamt grönarbete. Projektet kommer att drivas och bekostas av Skipås samfällighetsförening.
  • Halmstads medverkan i det länsövergripande projektet Ansvarsarter i Hallands län som samordnas av Varbergs kommun.

Bidrag för lokala naturvårdsprojekt söks hos Naturvårdsverket som kan bevilja upp till 50 procent finansiering, resterande står projektansvariga för. Ansökningar måste samordnas av kommunen. Sedan 2005 har Halmstads kommun beviljats medel för 28 lokala naturvårdsprojekt.

Reservationsavtal för industrimark

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna reservationsavtal för fastigheter på Getinge industriområde, Oskarströms verksamhetsområde och Kistinge industriområdet i Fyllinge. I Getinge vill Jonas Magnusson Fastighetsbolag AB bygga företagshotell/lagerbyggnad. Fastigheten är drygt 4 000 kvadratmeter stor och köpeskillingen ligger på ungefär 420 000 kronor.

I Oskarström planerar Auktionsklubban HB att bygga utställningslokal och butik. Fastigheten är på drygt 2 300 kvadratmeter och priset uppgår till 234 500 kronor.

I Fyllinge planerar Lidl Sverige AB att utöka den lagerbyggnad som finns på den angränsande fastigheten. Fastigheten som nu reserverats är 7 800 kvadratmeter stor och köpeskillingen uppgår till drygt 2,4 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Berthilsson, Carl-Johan (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71,stefan.palsson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.