Skip to main content

Extra pengar till skollokaler och lekplatsskötsel

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2019 14:46 CEST

Extra pengar till om- och tillbyggnader av skolor men också till underhåll av lekplatser. Det var några av de beslut kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fattade under tisdagens möte.


Dyrare byggprojekt än beräknat – nämnd beviljas tilläggsanslag

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beviljade på sitt möte under tisdagen tilläggsanslag till fastighetsnämnden för byggnation och renoveringar av skollokaler.

För Gullbrandstorpsskolan får nämnden 5,6 miljoner kronor. Dessa medel ska täcka kostnaderna för de tillfälliga lokaler som behövs under tiden skolan byggs ut med ett tillagningskök. Under byggtiden går ordinarie matsal och kök inte att använda. Det har visat sig att den förstudie som skyndsamt genomfördes för att komplettera det ursprungliga projektet med ett tillagningskök inte tog hänsyn till alla konsekvenser och kostnader. Inledningsvis innehöll projektet enbart en ny hemkunskapssal.

För om- och tillbyggnaden av Linehedsskolan beviljas fastighetsnämnden ytterligare 10 miljoner kronor i tilläggsanslag. I förstudien beräknades kostnaden till 74 miljoner, efter beslut om att komplettera med tillagningskök samt utbyggnad av gymnastiksal avsattes drygt 80 miljoner. Men sedan bygget startat har det drabbats av en rad problem. Bland annat har man upptäckt skador i den befintliga byggnaden som behövt åtgärdas. Det har även uppstått vattenskador under bygget, Halmstads kommun driver därför ett ärende mot entreprenören för att utreda ansvarsfrågan. På grund av detta tilldelade kommunfullmäktige nämnden 20 miljoner kronor i mars 2019. Sedan dess har det dock uppdagats att skadorna på fastigheten är mer omfattande än vad tidigare undersökningar visat.

För merkostnader som uppstått i samband med etablering av de tillfälliga skolorna Slottsjordsskolan Söder och Klaraskolan får fastighetsnämnden tilläggsanslag på 26 miljoner kronor. Anslagna medel baserades på uppskattningar från tidigare etableringar av paviljonger, men marken har visat sig vara mer förorenad än förväntat, det har behövts byggas omfattande bullerskydd och en fotbollsplan har behövt ersättas vilket har drivit upp kostnaderna.

– Det finns tyvärr ingen annan lösning än att bevilja dessa tilläggsanslag, att inte göra det hade lett till för stora konsekvenser för projekten och nämndens ekonomi. Jag ser dock mycket allvarligt på att kostnadskalkylerna inte hållits och att förstudierna varit undermåliga. På mötet i dag beslutade vi att kommunledningsförvaltningen ska återkomma med redovisning av åtgärder för att säkerställa att liknande situationer inte uppstår igen, säger Ella Kardemark (KD), ordförande för kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Samtliga ärenden gällande tilläggsanslag går vidare till kommunstyrelsen för att slutligt behandlas av kommunfullmäktige.

Nämnd får extra pengar för att åtgärda brister på lekplatser

Personal- och ledningsutskottet beslutade efter votering att bevilja teknik- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för att åtgärda lekplatser. Nämnden har begärt 7,4 miljoner kronor efter att en besiktning visat på säkerhetsbrister på allmänna lekplatser.

En certifierad lekplatsbesiktningsman har bedömt att det finns ”Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada (Åtgärder bör vidtagas snarast)” – så kallade B-fel. Vissa brister har åtgärdats men enligt nämnden kvarstår 335 fel, varav 229 avser bristfälligt stötdämpande underlag vilka hänger ihop med fallskyddssand av bristfällig kvalitet och eftersatt underhåll.

Kommunledningsförvaltningen gjorde bedömningen att ärendet inte kan vara föremål för ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige då det inte uppfyller kriterierna för tilläggsanslag. Orsaken till behov av medel beror bland annat på eftersatt underhåll. Kommunledningsförvaltningen ansåg vidare att ärenden av denna karaktär bör behandlas och prioriteras av nämnden inom befintlig ekonomisk ram.

– Det här borde inte vara en fråga för kommunfullmäktige utan en prioritering för teknik- och fritidsnämnden att göra i sin budget. Underhåll av lekplatser kan inte ha kommit som en överraskning utan bör vara en given del av nämndes ordinarie underhållsbudget. På dagens möte vann tyvärr inte förslaget till avslagsbeslut bifall, vilket jag tycker sänder en olycklig signal till övriga nämnder och förvaltningar som intensivt jobbar med prioriteringar, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i KPLU.

– Tilläggsanslaget är tyvärr en konsekvens av den sedan lång tid förda politiken med strama budgetramar och resignation till bristande underhåll. Det är bra att teknik- och fritidsnämnden nu får möjlighet att åtgärda aktuella brister som upptäckts på lekplatser efter gjorda besiktningar. Det är bra för barnen och det är bra för Halmstad, säger Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande i KPLU.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för att slutligt behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner:

Ella Kardemark (KD), ordförande KPLU, 072-534 09 00
Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande KPLU, 072-727 94 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.