Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag om ombyggnad av Mjellby konstmuseum

Utskottet fick frågan på sitt bord i september, då en utredning om museets framtid presenterades. Denna belyste frågan om flytt av museet kontra ombyggnad av befintligt museum. Slutsatsen blev att en ombyggnad har fler fördelar, framför allt att kostnaderna blir mindre och att ombyggnaden kan komma igång snabbare.

Efter remiss till kulturnämnden, Destination Halmstad och Region Halland – som alla är positiva till en ombyggnad – fattade utskottet idag beslut. Man föreslår kommunstyrelsen att ombyggnadsförslaget överlämnas till verksamhetsberedningen inför arbetet med Planeringsdirektiv med budget 2021–2025. Samhällsutskottet föreslås få i uppdrag att uppdatera kostnaderna och när detta sker ska särskild hänsyn tas till det rekordstora investeringsbehovet i kommunen.

Inventering och utbyte av miljöstörande plast
Utskottet fattade också ett beslut i linje med den strategiska planens mål för miljömässig och ekologisk hållbarhet. Detta hade sin grund i en motion till kommunfullmäktige och gäller byte av miljöstörande plast.

Utskottet föreslår att kommunstyrelsen ska samordna ett arbete i vilket kommunens förvaltningar och bolag ska inventera vilken miljöstörande plast i verksamheten som kan bytas ut till miljöriktig plast eller andra material. Kommunstyrelsens samordning innebär bland annat att informera om hur inventeringen ska gå till och om vilken sorts plast som ska föredras.

Anslag från tillgänglighetsmiljonen
Utskottet beslöt också att föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel ur den så kallade tillgänglighetsmiljonen. Denna är ett årligt anslag på 1 miljon kronor som avsätts för kommunala projekt ger erfarenheter och kunskaper när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kulturnämnden föreslås få 162 000 kronor för att funkistidningen Variabeln ska bli mer tillgänglig för människor med läs- och skrivsvårigheter samt för grupper med synnedsättning.

Socialnämnden föreslås få 304 000 kronor för att ta fram en strategi för att kunna kommunicera tillgängligt med personer med osynliga (kognitiva) funktionsnedsättningar. Kommunikationskanaler som webb, film och tryckta medier ska anpassas och personalen ges ökade kunskaper inom området.

För mer information, kontakta:
Jonas Bergman (M), ordförande KTHU
070-335 56 65, jonas.bergman@halmstad.se

Lovisa Aldrin (L), 1:e vice ordförande KTHU
035-13 73 65, lovisa.aldrin@halmstad.se

Michael Svensson (S), 2:e vice ordförande KTHU
0705-91 55 59, michael.svensson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.