Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Getingeskolan projekteras för iordningställande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektering för att ställa i ordning Getingeskolan i enlighet med den rapport som utrett Getinge skolans tekniska status.

Den utredning som gjordes i höstas visar att Getingeskolan är i behov av renovering och uppfräschning, men i grunden är den tekniska statusen god i förhållande till skolans ålder och hur den är byggd. Utredningen visar att det finns goda möjligheter att iordningställa den befintliga skolan och i rapporten föreslås en rad konkreta åtgärder, som omfattar arbete ibland annat grund och ventilation samt genomgripande renovering, för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

Beslutet i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott innefattar också att skoltomten framtidssäkras mot höga vattenflöden enligt de förslag som föreslås i utredningen.

– Genom dagens beslut kommer det projekteras för iordningställande av skolbyggnad, och säkrande av skoltomten med hänsyn till Suseån. Jag föreslog också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att presentera lämpliga etableringsförslag för en framtida placering av ytterligare en skola inom ramen för fördjupad översiktsplan Norra Halmstad, och så beslutades. Vi vet att kommunen växer och det gäller också trakten kring Getinge. Det måste finnas beredskap för nya skolor när verksamheten pekar ut behovet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplan för bostäder i Simlångsdalen på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i tisdags att detaljplanen för Breared 2:15 ska ut på samråd för att sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter.

Detaljplanen medger mellan 20 och 25 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Planområdet ligger i samhällets sydöstra del i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Läget är attraktivt längs Brearedssjöns nordslutning och det är nära centrum och busshållplats. Området är i översiktsplanen utpekat som så kallat LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, då nya bostäder i denna del av Simlångsdalen ses som gynnsamt för ortens utveckling.

Delar av området ägs av kommunen och delar är privatägda fastigheter. Under arbetets gång har de privata fastighetsägarna löpande informerats om den nya detaljplanen. Förutom bostäder syftar den nya planen till att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt samt säkerställa natur- och friluftsvärden mellan Brearedssjön och bebyggelsen.

– Backen-området i Simlångsdalen, nära centrum och busshållplats och med sjön inom kort avstånd, är en bra plats för fler bostäder i orten. Nu ställs förslag till detaljplan ut på samråd och jag vet att många är nyfikna på och ser fram mot byggnation, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nej till reservationsavtal för moské på Fyllinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att inte godkänna förslaget på reservationsavtal för en moskébyggnad på fastigheten Fyllinge 20:582. Det blev också avslag för förslaget att påbörja arbetet med en ny detaljplan som ersätter befintlig, vilket krävs för att kunna bygga samlingslokal för religiös verksamhet på platsen.

Centerpartiet reserverade sig mot båda besluten.

Ärendet gäller en ny förfrågan från Islamiska barn och kulturföreningen om att reservera en fastighet på Fyllinge för att bygga en församlingslokal, moské. Lokalen beräknas bli mellan 2 000 och 4 000 kvadratmeter stor. Fastigheten på Fyllinge är ungefär 7 000 kvadratmeter och köpeskillingen ligger på drygt 2,7 miljoner kronor enligt beslutat tomtpris.

Fastigheten är i dag planlagd för industriellt ändamål. Enligt beslut i byggnadsnämnden från december 2018 krävs en ändring av detaljplanen för att en moské eller annan samlingslokal för religiös verksamhet ska kunna byggas på platsen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott var första beslutsinstans i ärendet som nu går vidare till kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut av såväl reservationsavtal som upprättande av ny detaljplan fattas av kommunfullmäktige.

– Jag röstade för reservationsavtal, med ändringen att intressenten själv ska stå för plankostnaden. Centerpartiet tycker det är viktigt att alla ges möjlighet att bygga samlingslokal, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi har stora problem med segregation i Halmstads kommun. För att någonsin få bukt på detta så måste vi ta det i beaktning i varje beslut vi tar. Vi tycker därför att det finns betydligt bättre platser för verksamheten att etablera sig på utifrån ett segregationsperspektiv. Vi röstade därför nej till förslaget, men med tillägg om att fortsätta leta efter en mer passande plats för bygge av moské. Det tillägget avslogs tyvärr, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Inga pengar till Tylösandsterrassen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tog i går beslut att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för utbyggnad av Tylösandsterrassen om tre miljoner kronor inte överförs till teknik- och fritidsförvaltningen. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige.

Enligt beslut i planeringsdirektiv med budget har tre miljoner kronor budgeterats för att skapa en attraktiv mötesplats vid havet med plats för aktivitet, där restaurang Salt tidigare låg. I det förslag som tagits fram av teknik-och fritidsförvaltningen skulle Tylösandsterrassen beläggas med betong, som tål det utsatta läget, anläggas i två höjdnivåer samt utrustas med staket, belysning och möbler. Ytan är totalt 480 kvadratmeter, 170 kvadratmeter var tänkt att bli aktivitetsyta.

Centerpartiet och Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

– Jag röstade ja till att, i linje med det kommunfullmäktige redan beslutat, låta anlägga en Tylösandsterrass tillgänglig för alla. Jag ser det som en som en klok investering som utvecklar området och förenklar en stund vid havet för fler. Man kan fråga sig hur Halmstadsbor och turister kommer uppfatta den här platsen i det skick den är nu, om iordningställandet stoppas, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Jag är väldigt nöjd över att förslaget röstades ner, med tanke på det utsatta ekonomiska läge som vi har i kommunen idag. Det är inte försvarbart att lägga tre miljoner på att gjuta en betongplatta vid Halmstads mest natursköna plats, när vi samtidigt inte anser oss har råd att underhålla flertalet lekplatser i kommunen, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vanligtvis när kommunen upplåter mark åt privata aktörer ingår det i avtalet att marken även ska återställas vid avveckling. Det är mycket anmärkningsvärt att avtalet med Salt inte har utformats rätt och att kommunen förväntats ta kostnaderna för att återställa marken. Det är pengar som behövs betydligt bättre inom andra kommunala verksamheter, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Önskan att lokalisera rötning till hamnområdet

Laholmsbuktens VA (LBVA) har föreslagit för kommunstyrelsen att mark ska avsättas i hamnområdet för framtida slamhantering. Anledningen är att den befintliga anläggningen för slamhantering vid Västra stranden har stora behov av modernisering och renovering. Dessutom är nuvarande kapacitet för själva avloppsreningsverket inte tillräcklig för kommunens växande befolkning. En ansökan om att utöka verksamheten är på gång och det kommer att ha betydelse för hela området var slamhanteringen lokaliseras.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar att slamhanteringen är viktig för samhället och beslutade i går att LBVA:s önskemål om tomtyta i hamnen ska beaktas i den fortsatta planeringen, marktilldelningen och utbyggnaden i hamnområdet. Bedömningen är att under hösten/vintern 2020 kan ett förslag på markyta föreslås för kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Kronobränneriet ska säljas

Fastigheten Borgen 15, mer känd som Kronobränneriet, bjuds ut till försäljning på den öppna marknaden. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagen att skicka vidare förslaget till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut. Kommunens ambition är att avveckla kommunalt ägande för fastigheter där kommunen inte har någon verksamhet eller som inte är av strategisk betydelse för framtida planering och exploatering. Kronobränneriet huserar i dag flera externa hyresgäster och är av sådant kulturhistoriskt värde att exploatering aldrig kan bli aktuell, därför föreslås nu försäljning.

Kronobränneriet byggdes 1778 och fram till 1787 inrymde fastigheten brännvinsfabrik. Därefter användes den i huvudsak som spannmålsmagasin fram till 1918. Halmstads kommun tog över ägandeskapet 1937. Byggnaderna renoverades enligt Hallandsmodellen 1997 och 2012–2013 gjordes ytterligare renovering då Region Halland flyttade in på översta planet.

Kronobränneriets invändiga yta är ungefär 2 000 kvadratmeter, taxeringsvärdet uppgår till drygt 10,7 miljoner kronor och de årliga hyresintäkterna ligger på ungefär 1,5 miljoner kronor.

– Det är rimligt att vi som kommun säljer de av våra fastigheter där vi inte har någon verksamhet eller ser att fastigheten är viktig att behålla av strategiska skäl för framtida planering och exploatering. Kronobränneriet ska nu ut till försäljning på den öppna marknaden, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Plan för utveckling av centrum

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att gå vidare med centrumutvecklingsplanen och ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. Beslutspunkten omfattar också en översyn av det stadsmiljöprogram för den historiska stadskärnan i Halmstad, som antogs av kommunfullmäktige 2009, som blir en del av den fördjupade översiktsplanen för centrum.

Halmstads kommun växer och med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden. I juni 2018 gav kommunstyrelsen uppdraget att ta fram en Centrumutvecklingsplanen. Planen ska underlätta och förenkla olika beslut som rör de centrala delarna av Halmstad.

– Det är ett glädjande besked att arbetet med utvecklingsplanen för centrum går framåt. Men viktigare än att bara planera är att snart sätta spaden i marken. Det gäller allt ifrån utveckling av Bastionen, Lilla och Stora torg, till Hamngatan. Ett levande centrum är viktigt för Halmstad, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Positivt besked för planer på hyres- och bostadsrätter i Trönninge

En sökande som vill bygga 80–100 hyreslägenheter i punkthus med tre till fem våningar på fastigheterna Trönninge 11:122-126 får positivt planbesked från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Förslaget på att bygga bostäder i Trönninge följer intentionerna med förtätning i kommunens serviceorter i översiktsplanen och objektet finns också med i bostadsförsörjningsprogrammet.

Husplanerna strider dock mot gällande detaljplan, bland annat när det gäller exploateringsgrad och antal våningar, och en ny detaljplan måste till. Beslutet i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott omfattar således också ett uppdrag att i detaljplan pröva bostadsändamål på de aktuella fastigheterna.

– Jag vill se fler bostäder i Trönninge. Nu ska vi pröva en detaljplan som skapar centrumnära lägenheter. Det breddar bostadsutbudet och stärker ortens centrum, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Behovet av bostäder i Halmstad är skriande och ständigt ökande. Trönninge är redan attraktivt med både havs- och centrumnära läge och har stor potential att utvecklas ännu mer. Det är positiva besked att vi nu kan detaljplanera för fler bostäder, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Negativt planbesked för fastighet i Eketånga

En sökande som vill ha en planändring på en fastighet i Eketånga för att stycka av villatomter får ett negativt planbesked. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar att en avstyckning strider mot gällande detaljplan, då marken är avsedd för parkändamål. För kunna göra en avstyckning måste detaljplanen ändras. Det finns också svårigheter att ordna bra tillfarter och en del av området kan behövas för dagvattenhantering. Förtätning av villor i redan resursstarka villaområden stödjer inte heller kommunens ambition för att motverka segregation.

Det anses också olämpligt med frimärksplaner för enskilda tomtar på parkmark då dagvatten, gatustandard, grönstråk, huvudmannaskap och annat behöver hanteras i ett större sammanhang för att avgöra om en förtätning är lämplig.

Ja till plan för utveckling av hotell Norre park

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott är positiva till planerna för fastigheten Vindbryggan 3 där sökande vill utveckla den hotellverksamhet som funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. De planerade byggplanerna strider mot gällande detaljplan när det gäller byggnadshöjden och antalet våningar och det behövs en ny detaljplan. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva hotelländamål på den aktuella fastigheten. Under andra kvartalet 2022 bör en ny detaljplan kunna antas.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Carl-Johan Berthilsson, (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71, stefan.palsson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89