Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ny detaljplan för naturreservat i Alet

Aleskogen och intilliggande öppna sandmarker kan nu långsiktigt skyddas som naturreservat. Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att anta detaljplanen för Alets naturreservat.

En inventering som har gjorts av fåglar, insekter, kärlväxter och svampar konstaterar att det finns höga naturvärdena i området. Totalt har 29 rödlistade arter, det vill säga arter som hotas av utrotning, hittats i området. Det finns bland annat en mängd gamla och grova lövträd i lövsumpskogen, i kärret finns en stor artrikedom av fåglar i form av vadare och sångare samt grodor och salamandrar. Förutom att skydda värdefull natur möjliggör den nya detaljplanen en besöksanläggning för Alets naturreservat samt säkerställer den befintliga återvinningsstationen och en trafiksäker vändplats vid slutet av Gentoftevägen.

– Alet är en sann tillgång, få städer har ett så centrumnära naturreservat. Området är omtyckt av många och nu stärker vi skyddet för såväl den biologiska mångfalden som för människors åtkomst till grönområde, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Väderskydd på Stora torg för bussresenärer

Nya förslag på väderskydd för bussresenärerna på Stora torg har nu tagits fram. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att planeringen går vidare för byggnation.

Stora torg är en av Halmstads största busshållplatser med 1 400 resenärer per dag. Efter ombyggnaden av Brogatan beslutades att särskilda väderskydd skulle tas fram som är större än de som Hallandstrafiken vanligtvis använder, och som är anpassade till Stora torgs riksintressanta kulturmiljö. Budgeten är satt till 2,1 miljoner kronor, varav Hallandstrafiken bidrar med 400 000 kronor.

I fjol avbröts en upphandling av väderskydden då inkomna anbud översteg budget. Nu har två nya förslag som uppfyller kraven tagits fram i samarbete med Hallandstrafiken. Det förslag som samhällsbyggnadsutskottet väljer att gå vidare med är en utvecklad variant av Hallandstrafikens större och mer utrustade väderskydd. Det förslag som tagits fram för Stora torg har innertak, sitt- och ståbänkar i valfritt träslag och tak som släpper igenom ljuset. Planen är att ha ett större väderskydd på torgsidan och ett mindre på andra sidan Brogatan. Kostnaden för kommunen uppskattas till ungefär 550 000 kronor.

– Väderskydden behövs i vår stundtals regniga stad och har en utformning som kommer passa fint på Stora torg, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Förstudie om Getingeskolan

Getingeskolan är i behov av renovering och uppfräschning, men i grunden är den tekniska statusen ganska god i förhållande till skolans ålder och hur den är byggd.
– Vi har i dag beslutat att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie så att vi kan få ett grundligt ekonomiskt underlag innan vi eventuellt fattar beslut om renovering av Getingeskolan, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
.

Den utredning av Getingeskolans tekniska status som genomförts på uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott visar att det finns goda möjligheter att iordningställa den befintliga skolan. I utredningen föreslås en rad konkreta åtgärder, som omfattar arbete i bland annat grund och ventilation samt genomgripande renovering, för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

– Innan kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan fatta något beslut om Getingeskolan måste vi ha väl underbyggda kostnadsberäkningar. Utskottet måste fatta beslut som tar hänsyn till hela kommunens lokalförsörjning och ekonomi. Den frågan man måste ställa sig är om det är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga en ny skola när vi har lokaler som kan renoveras för att fungera på ett fullgott sätt för skola, säger Jenny Axelsson.

I utredningen om Getingeskolan har också översvämningsrisken vid höga flöden i Suseån undersökts. Resultatet visar att skolbyggnaderna inte påverkas vid höga flöden i ån.

Förstudien ska återrapporteras till samhällsbyggnadsutskottet den 3 december.

Högre byggnadshöjd på Vallåsskolan ska prövas

Vallås har de senaste åren förtätats. Ungefär 180 nya bostäder har byggts och det finns behov av fler platser på skolan. För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras så att den medger en högre byggnadshöjd. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga trevåningshus, där högsta byggnadshöjd är tolv meter istället för dagens tvåvåningshus där högsta bygghöjd är nio meter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva en ändring av gällande plan för kvarteret Valnöten 1, som rymmer Vallåsskolan.

Revidering av kommunens transportstrategi

Halmstads kommuns handlingsprogram för hållbara transporter ska revideras. Programmet består av tre delar: transportstrategi, transportplan och inriktning för genomförande. Först ut med att uppdateras är Transportstrategi 2050. Strategin pekar på ett övergripande plan ut vad som behöver göras för att framtidssäkra transportsystemet i Halmstad.

Den reviderade versionen prioriterar, precis som den tidigare versionen, de hållbara färdsätten: gång, cykel och kollektivtrafik. Fem övergripande strategiområden pekas ut:

  • digitaliseringens möjligheter
  • gynna hållbara, kapacitetsstarka och aktiva transporter
  • hållbar samhällsutveckling med hållbar biltrafik
  • ökad tillgänglighet för näringslivet
  • stärka Halmstad i regionen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott skickar nu ärendet vidare för beslut i kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Tummen upp för äldreboendestrategin

Hemvårdsnämnden har tagit fram ett förslag till strategi för äldreboende 2019–2040 i Halmstads kommun. Strategin beskriver hur kommunen ska säkerställa att det finns tillräckligt med äldreboende, det vill säga behovsprövade särskilda boenden, de kommande 20 åren. Äldreboendena kan antingen drivas av kommunen, privat utförare genom upphandling av kommunen, eller som privata LOV-boenden enligt lagen om valfrihet.

I dag finns 820 lägenheter i kommunala äldreboenden och LOV-boenden. Bedömningen är att det finns behov av 450 nya lägenheter för att möta behovet. I kommunens lokalförsörjningsstrategi är det planerat för nya äldreboenden i Fyllinge, Ranagård och Getinge som ska stå klara före 2025. Utöver dessa boenden behövs ytterligare fem fram till 2040.

I sitt remissvar till hemvårdsnämnden konstaterar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att hemvårdsnämndens förslag är koordinerat med den beslutade lokalförsörjningsstrategin 2019–2028, och beslutade att tillstyrka förslaget till strategi för äldreboende 2019–2040.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Berthilsson, Carl-Johan (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, stefan.palsson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89