Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny organisering för vuxenutbildningen i Halmstad

Avveckla nuvarande beställar- och utförarmodell, säkerställ stabilitet men möjliggör flexibilitet och där kommunen är en av flera aktörer på marknaden. Det var grundförutsättningarna för de beslut som under måndagen fattades av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att framtidssäkra vuxenutbildningen i Halmstads kommun.

Under sammanträdet beslutade nämnden om att etablera en ny organisation med en ny verksamhetschef för vuxenutbildningen som helhet.

Nämnden beslutade även att kommunvux övergår från intäktsfinansiering till anslagsfinansiering baserat på redan tidigare beslut om att avveckla befintlig beställar- och utförarmodell. Anslaget ska täcka följande utbildningsuppdrag: svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt yrkesutbildning inom vård- och omsorg.

Efter votering beslutades det att i de fall söktrycket avseende yrkesutbildning inom vård- och omsorg överstiger Kommunvux kapacitet, ska komplettering ske genom upphandling med extern anordnare för att tillgodose den totala efterfrågan. Gymnasial vuxenutbildning inom teoretiska ämnen samt all yrkesutbildning förutom vård- och omsorg ska anordnas av externa aktörer som kommunen har avtal med. Nämnden var dock inte enig och Socialdemokraterna yrkade på avslag till förslag till beslut och fick stöd av Vänsterpartiet. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Nämnden beslutade också efter votering att bifalla ett tilläggsyrkande från ordförande Christofer Lundholm (M) om att svenska för invandrare (SFI) i nuläget ska anordnas av både kommunal verksamhet och externa aktörer.

En modern vuxenutbildning är efterfrågestyrd 

Förra året utfördes en genomlysning av vuxenutbildningen i Halmstads kommun med anledning av det ekonomiska utfallet och en organisatorisk oklarhet. Genomlysningen visade på utvecklingsområden på flera nivåer. Med anledning av detta gav nämnden tidigare i år förvaltningen i uppdrag att avveckla den nuvarande beställar- och utförarmodellen och genomföra en omorganisering inom vuxenutbildningen. Fokus skulle ligga på en budget i balans och ökad kvalitet inom utbildningen. Utifrån dessa utvecklingsbehov anlitades en extern konsult för att utreda förutsättningarna för att utföra uppdragen. 

Resultatet av det arbetet har legat till grund för ovan nämnda beslut. Bland annat att Kommunvux och Halmstad Lärcentrum ska hanteras som en organisation och styras av en gemensam verksamhetschef med uppdrag att ta ett helhetsgrepp om verksamheten och driva nödvändiga utvecklingsfrågor. Med denna föreslagna förändring blir det också logiskt att förändra den ekonomiska modellen för Kommunvux från intäkts- till anslagsfinansiering.

– En modern vuxenutbildning ska vara flexibel och efterfrågestyrd. Målet ska vara höga målsättningar vad gäller arbetsmarknadsetablering och kompetensförsörjningsfrågor. Beslutet väntas leda till en effektiv och stabil organisation som tar ett helhetsgrepp kring vuxenutbildningen, både ur ett kvalitativt och ekonomiskt perspektiv. Detta förväntas skapa en vuxenutbildning med eleven i fokus, säger Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Tydligare gränsdragning mellan kommunvux och externa aktörer

För att säkerställa stabilitet och möjliggöra flexibilitet i verksamheten tydliggörs ansvaret för hur de olika utbildningsområdena ska fördelas mellan Kommunvux och externa aktörer. Kommunvux fortsätter ansvara för utbildningsområdena: grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt yrkesutbildning inom vård- och omsorg, medan externa anordnare ska kunna tillgodose all gymnasial vuxenutbildning i teoretiska ämnen samt övrig yrkesutbildning. Svenska för invandrare ska i nuläget anordnas av både kommunal verksamhet och externa aktörer.

– Vi säger ja till organisationsförslaget men nej till den ökade privatiseringen. Vi håller med om att kommunen måste vara beredd på att snabbt ställa om utifrån aktuella situationer, men hade hellre sett att det görs upphandlingar när behoven uppstår, säger Michael Svensson (S), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Genomförandet av förändringarna planeras att påbörjas den 1 juli 2021 och ska vara fullt genomfört till årsskiftet 2021/2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Christofer Lundholm, (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
tel: 070-7275204.
christofer.lundholm@halmstad.se

Michael Svensson, (S), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
tel: 079-060 40 38,
michael.svensson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.