Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Plats för nytt kulturhus ska utredas

En lokaliseringsutredning ska ge förslag på var i Halmstad ett nytt kulturhus kan byggas. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade beslut om uppdraget i dag i samband med att man avbröt detaljplanearbetet för Bogserbåten 1, där bland annat kulturhuset Najaden finns.

Frågan har aktualiserats i samband med att kommunens samhällsutvecklingsavdelning i dialog med Länsstyrelsen bedömt att det inte är lämpligt att ha kulturhuset Najaden på fastigheten, bland annat på grund av ny kunskap om klimatförutsättningar och översvämningsrisker.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därför fattat beslut om att avbryta arbetet med detaljplanen för området, och i stället rikta fokus och resurser mot att hitta nya lämpliga platser för ett framtida kulturhus.

- Det är prioritet att komma igång med lokalisering av ny plats för kulturskolan så fort som möjligt, därav avbryter vi planen nu så vi kan rikta resurserna rätt. Nu har vi tid på oss att kunna lösa den uppkomna situationen och jag ser stora möjligheter till att göra något riktigt bra som passar alla verksamheter som ska rymmas i ett kulturhus, säger Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

  Lokaliseringsstudien väntas kunna antas senast under andra kvartalet 2025.

  Läs mer om området på halmstad.se.

  Markanvisningstävling för område intill Lundgrens trädgårdar

  Samhällsbyggnadsutskottet fattade i samband med dagens sammanträde också beslut om att en markanvisningstävling ska utlysas för fastigheterna Kärven 9-19 samt Kremlan 16-17.

  Den karaktäristiska stadsdelen Lundgrens trädgårdar har växt fram under 2020-talet och förtätat de centrala delarna av Halmstad med hundratals nya bostäder. Men några strimmor av obebyggd kommunal mark finns fortfarande kvar i området.

  Kärven 9-19 och Kremlan 16-17 är markerade med blå linje.

  Vid en markanvisningstävling kan kommunen ställa krav på exploatörerna och de tävlingsbidrag som lämnas in. I det aktuella fallet vill samhällsbyggnadsutskottet att exploatörerna ska ta hänsyn till bland annat den arkitektoniska utformningen och hur en kommande exploatör med den framtida bebyggelsen kan bidra till kommunens utveckling utifrån Halmstads kommuns strategi.

  Arbetet med markanvisningen kommer genomföras under våren/sommaren 2024.

  Granskning för utökade hotellplaner

  Det fattades också beslut om att detaljplanen för att möjliggöra utökad hotellverksamhet för hotell Norre park i centrala Halmstad, Vindbryggan 3, ska ut på granskning. Området har högt kulturhistoriskt värde och under samrådet inkom en rad yttranden som gjort att detaljplanen justerats för att ta större hänsyn till de speciella omständigheterna.

  Bakgrunden till det pågående detaljplanearbetet är att sökanden vill utveckla den hotellverksamhet som har funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Tanken är att hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Förslaget innebär att två gårdsbyggnader behöver rivas för att ge plats åt en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen.

  Yttrandena som inkommit under samrådet har i huvudsak berört byggnadshöjd, påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön, skuggpåverkan, dagsljusinsläpp, täthet och insyn. Mellan samråd och granskning har stort fokus legat på att anpassa den nya byggnaden till de kulturmiljövärden som området har, men även till omkringliggande bebyggelses skala, material och kulör.

  Fastigheten Flintlåset 2 har fått en köpare

  Halmstads kommun har hittat en köpare till fastigheten Flintlåset 2, i Larsfridsområdet. Fastigheten lades ut till försäljning efter beslut i kommunstyrelsen i fjol.

  Försäljningen är en del i kommunens kontinuerliga arbete med att rationalisera sitt fastighetsbestånd. Det innebär att de fastigheter som inte nyttjas eller behövs kan läggas ut till försäljning på den öppna marknaden om det anses lämpligt.

  Halmstads kommun har ägt den aktuella fastigheten sedan 1940-talet men haft den uthyrd sedan 1955. Under de senaste åren har den hyrts ut till Studentkåren som i sin tur har hyrt ut lägenheter till studenter.

  Den nya ägaren har uttryckt intentioner om att fortsätta driva studentlägenheter på platsen.

  Köpeskillingen uppgår till 16 miljoner kronor och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

  För mer information kontakta:
  Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Telefon: 073-558 45 63
  e-post: anna.fallkvist@halmstad.se

  Urszula Hansson, (S), 1:e vice ordförande
  Telefon: 073-562 81 28
  e-post: urszula.hansson@halmstad.se

  Tania Bengtsson (V), 2:e vice ordförande
  Telefon: 070-916 63 97
  e-post: tania.bengtsson@halmstad.se

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Jonna Nilsson

  Jonna Nilsson

  Kommunikatör kommunledningsförvaltningen 0766-97 78 93

  Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

  Halmstad är landets 18:e största kommun med över 105 000 invånare.
  Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
  Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.