Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Projekteringspengar till nya Östergårdsskolan

Nuvarande Östergårdsskolan rivs för att ge plats för en helt nybyggd skola. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att föra över 20 miljoner kronor till fastighetsnämnden för projektering av en skola som rymmer 900 elever i årskurserna 4-9 samt idrottslokaler.

Östergårdsskolan är byggd 1966. Den förstudie som genomfördes under fjolåret konstaterar att Östergårdsskolan har flera inbyggda riskkonstruktioner som inte går att åtgärda. Trots renovering och ombyggnad för 20 år sedan är bedömningen att den tekniska livslängden på skolan närmar sig sitt slut. Personal vittnar dessutom om besvär med inomhusmiljön på skolan.

Det finns också stora brister när det gäller säkerhet och trygghet runt skolan. Skolan består av åtta olika byggnader med ett trettiotal olika entréer. Det finns således gott om prång där man kan vistas ostört om kvällar och nätter, vilket bidrar till skadegörelse och otrygghet. Det är också svårt för skolans personal att ha uppsikt över skolgården på dagtid.

Dagens beslut i samhällsbyggnadsutskottet innebär att nuvarande Östergårdsskolan rivs. En ny skolbyggnad byggs i tre plan, med en tydlig huvudentré, vilket skapar större öppna ytor runt skolan med god överblick och ökad insyn från omkringliggande bostäder och från gatumiljön. Investeringen beräknas uppgå till 385 miljoner kronor. Byggstart beräknas till januari 2022 och i augusti 2024 kan den nya skolan stå klar för verksamheten.

Skolan kommer att byggas i en etapp vilket innebär att elever och personal evakueras till andra lokaler. Kostnaden för evakueringslokaler beräknas till 43 miljoner kronor.

– I linje med vår lokalförsörjningsplan tar vi nu steget för en ny Östergårdsskola. Ökad trygghet och bättre använd markyta är två viktiga långsiktiga effekter, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Förslag på nytt avtal för Seniorkort

Busskortet för seniorer utökas till att gälla också kvällar och nätter på vardagar. Åldersgränsen för kortet höjs till 75 år.

Det är nyheterna i förslaget på nytt avtal mellan Halmstads kommun och Hallandstrafiken för det så kallade Seniorkortet. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Avtalet för Seniorkortet innebär att invånare över 75 år som är folkbokförda i Halmstads kommun gratis kan åka buss inom kommunen. Kortet gäller mellan kl. 9.00–4.00 på vardagar, samt dygnet runt på helger och helgdagar. Villkoren för busskortet blir därmed desamma som för övriga halländska kommunerna som valt att ha särskilda seniorkort.

Enligt avtalet ska Halmstads kommun ersätta Hallandstrafiken med 1 597 kronor för varje uthämtat kort. Maxkostnaden för kommunen är drygt 7,8 miljoner kronor per år. Det nya Seniorkortet gäller från den 1 maj 2020 till den 31 december 2021.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet med motiveringen att partierna hade en större budgetpost för Seniorkoret i förslag till kommunfullmäktiges budget.

Planändring för ny förskola på Kärleken

Halmstads församling planerar att bygga en förskola med två avdelningar på Kärleken. För att kunna bygga den tänkta förskolan måste detaljplanen ändras då den planerade byggytan är större än detaljplanen medger. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att detaljplanen för Magistern 15, ska ut på samråd. Därmed kan sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll

Planändring för fler hyresrätter på Klackerup

HFAB vill bygga flerbostadshus med sammanlagt 74 små hyreslägenheter på Klackerupsområdet, där det kommunala bostadsbolaget redan har ett lägenhetsbestånd. Gällande detaljplan medger endast garagebyggnader och liknande i ett plan och ett förslag på ny detaljplan för Gullhönan 1 och Halmstad 6:1 har tagits fram. Planen syftar till att förtäta Klackerupsområdet, ge permanent bygglov till Nyhemsgrillen samt säkerställa befintlig återvinningsstation och parkeringsplatser. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att förslaget på ny detaljplanen ska ut på samråd för att sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter.

– Förslaget visar ett bra sätt att utveckla området vid Klackerupsgatan. HFAB vill på ett föredömligt vis förtäta samtidigt som man låter Nyhemsgrillen, parkering och återvinningsstation kvarstå, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Korttidsboende planeras på Nymansgatan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att föra över fem miljoner kronor till fastighetsnämnden för att påbörja projektering av nytt korttidsboende. Den förstudie som utskottet tidigare beslutat om visar att det är möjligt att bygga ett korttidsboende med 80 platser samt rehabiliteringsbassäng på den föreslagna fastigheten Ekorren 5, vid Nymansgatan. Kostnaden för byggprojektet beräknas till drygt 210 miljoner kronor. På fastigheten finns i dag parkeringsplatser och förråd för kommunens fastighetskontor som behöver flyttas eller rivas för att kunna bygga korttidsboendet.

– Ett nytt modernt korttidsboende är efterlängtat. Nu bygger vi på en bra och lättillgänglig plats och låter en rehabiliteringsbassäng inrymmas. Jag tycker det är utmärkt, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ändring av detaljplan för fler bostäder på Linehed

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställer sig positiva till ändring av detaljplanen för Hembygden 1 med flera fastigheter, som innebär förtätning med bostäder på Linehed. Sammanlagt planeras för 280 lägenheter, 275 parkeringsplatser och 900 kvadratmeter lokaler. Planerna ligger i linje med översiktsplanen men strider mot gällande detaljplan och därför behöver en ny detaljplan tas fram. I arbetet kommer behovet av tillräckliga ytor för trafik och grönområde att utredas.

Utökning av Kristinehedsgymnasiet prövas i detaljplan

Vid gårdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att pröva skoländamål på fastigheten Skedala 1:11. Anledningen till planändringen är att Kristinehedsgymnasiet, som invigdes ifjol och som hyser program med inriktning fordon, transport och anläggning, vill utöka med lokaler för byggprogrammet.

– Det är logiskt att utöka Kristinehedsgymnasiet med plats för byggprogrammet. Det är positivt för utbildningen att få nya moderna lokaler och det ger möjlighet att utveckla området på Söder där byggprogrammet nu finns. Dubbelbingo!, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Reservationsavtal för industritomter

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har godkänt reservationsavtal för fastigheter på Getinge industriområde och inom Söndrums företagspark. I Getinge vill Getinge biovärme AB bygga fjärrvärmeverk på den drygt 3 000 kvadratmeter stora fastigheter. Köpeskillingen uppgår till ungefär 312 000 kronor.

I Söndrum planerar Halmstad stenhus AB att bygga kontorslokaler om 2 000 kvadratmeter på fastigheten som är ungefär 3 500 kvadratmeter stor. Priset uppgår till drygt 1 miljon kronor.

Plats för plusbostäder på Ranagård

Det finns rum att bygga plusbostäder på samma tomt som är vigd åt äldreboende på Ranagård. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav i november kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan och utredningen konstaterar att den aktuella tomten om nära 9 000 kvadratmeter är tillräcklig rymlig. Vid gårdagens sammanträde beslutade utskottet att frågan är besvarad.

Utskottet beslutade också bifalla ett tilläggsyrkande från Stefan Pålsson (S) om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att göra en förstudie för att i kommunens regi bygga ett äldreboende med 60 platser i Ranagård. C och M reserverade sig mot beslutet.

Gymnasieskola på Larsfrid får vänta på ny översiktsplan

Sökande som vill bedriva gymnasieskola på fastigheten Fräsaren 14 i Larsfridsområdet och ansökt om en ändring av detaljplanen får vänta tills den nya fördjupade översiktsplanen för området är klar 2021. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att ge ett negativt planbesked för den aktuella fastigheten.

Larsfrid och Vilhelmsfält är i dag industriområde, men utpekade som omvandlingsområde i översiktsplanen. Ambitionen är att området ska bli ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse och viss lättare verksamhet. Just nu pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för området, skolverksamhet ligger i linje med planen, men samhällsbyggnadsutskottet konstaterar att ändringen måste samordnas med arbetet med den fördjupade översiktsplanen och att frågan först kan prövas när översiktsplanen är antagen.

– En skola i Larsfridsområdet stämmer precis med de inslag vi vill se där på sikt. Jag hoppas aktörer återkommer med frågan när vi landat in den fördjupade översiktsplan vi just nu arbetar med för ett helhetsgrepp om hela området, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Beslut om bildande av Alets naturreservat

Aleskogen och intilliggande öppna sandmarker ska förklaras som naturreservat med namnet Alets naturreservat. Det anser kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som skickar ärendet vidare för beslut till kommunfullmäktige.

Det var en motion i kommunfullmäktige 2014 som initierade frågan om att göra området till naturreservat. En inventering som har gjorts av fåglar, insekter, kärlväxter och svampar konstaterar att det finns höga naturvärdena i området. Totalt har 29 rödlistade arter, det vill säga arter som hotas av utrotning, hittats i området. Det finns bland annat en mängd gamla och grova lövträd i lövsumpskogen, i kärret finns en stor artrikedom av fåglar i form av vadare och sångare samt grodor och salamandrar.

Förutom beslut om naturreservat föreslår kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att fullmäktige beslutar om såväl föreslagen skötselplan som att avsätta medel för framtida skötsel i kommande planeringsdirektiv med budget.

Utskottet beslutade dessutom bifalla ett tilläggsyrkande från socialdemokraterna och moderaterna om att området där okopplad hund är tillåten ska omfatta hela havsstranden nedanför dynområdet.

Pengar söks för vattenvårdsprojekt i Nyrebäcken

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i går att ansöka om statliga så kallade Lova-bidrag för två vattenvårdsprojekt som rör nedre Nyrebäcken och Tylösands vattenavrinningsområde.

  • 600 000 kronor söks för utveckla ett område mellan det planerade bostadsområdet Ranagåd och Nyrebäcken. Förutom vattenvårdade åtgärder i bäcken, som kommer att ta emot dagvatten från det nya området, ska pengarna användas för att skapa uteklassrum i anslutningen till Ranagårdsskolan och anlägga en stig som förbinder Rangårdsområdet med Nyrebäcken och i förlängningen Prins Bertils stig.
  • 150 000 kronor söks till en förstudie som bland annat ska undersöka möjligheterna för Tylösands golfbana att använda annat vatten än Nyrebäckens för bevattning. Förstudien ska utröna om det går att underlätta för fisk och andra vattenanknutna arter att vandra förbi dammen i Nyrebäcken och uppströms bäcken.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Berthilsson, Carl-Johan (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71,stefan.palsson@halmstad.se

Ämnen

Regions

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89