Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Söndrum får torg och flerbostadshus

Ett torg, lägenheter i flerbostadshus, fler lokaler för service och tryggare trafiklösningar. Det innebär den nya detaljplanen som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om under tisdagens möte. Stadsdelen Söndrum kommer få ett tydligare centrum och ambitionen är att det ska utvecklas som mötesplats och nav för området.

Detaljplanen innebär också utrymme för att öka antalet bostäder i Söndrum. Planen ger möjlighet att uppföra fyra nya flerbostadshus som tillsammans rymmer 55 lägenheter. Dessa kommer komplettera och bredda bostadsutbudet då det finns behov av såväl hyresrätter som tillgängliga bostäder för äldre.

Huset närmast torget kommer att byggas i fyra våningar plus en indragen våning, detta för att markera platsen som stadsdelscentrum. Övriga hus kommer att vara tre våningar plus en indragen våning.

I samband med antagandet av detaljplanen fattar också utskottet beslut om att teckna exploateringsavtal med HFAB som redan äger delar av området. I avtalet regleras också hur kommande fastighetsbildningar ska ske.

– Nu stärker vi denna del av staden med efterfrågade bostäder, bland annat plusbostäder för äldre, samt förtydligar platsens roll som ett centrum säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

–Vi socialdemokrater har som högsta prioritet att bryta segregationen i vår kommun. Vi vill se fler hyresrätter i de västra delarna av kommunen och välkomnar därför detta tillskott. Det gynnar också Söndrum att få ett tydligt definierat centrum med en genomtänkt planering. Det kommer att bli en naturlig mötesplats vilket också gynnar den verksamhet som där ska bedrivas, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande.

Utskottet fick information om lägenhetsförsäljning

Under mötet fick utskottets ledamöter även en rapport om planerna för försäljningen av delar av det kommunala bostadsbolaget HFABs lägenhetsbestånd. I planeringsdirektiv med budget för 2020-2024 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med HFAB ta fram en plan för försäljning av lägenheter. Syftet är dels för att finansiera nyproduktion av hyresfastigheter dels möjliggöra för nya aktörer att etablera sig på hyresmarknaden.

HFAB har sedan uppdraget gavs gjort en inventering och analys av hela sitt fastighetsbestånd. Faktorer som ekonomisk lönsamhet, marknadsandel, sociala faktorer och förtätningspotential har vägts mot varandra och fastigheterna har sedan kategoriserats.

Under kategorin ”utred fortsatt ägande” hamnade cirka 2000 lägenheter. Av dessa bedöms 700 vara lämpliga att sälja i ett första skede. Svenska kommuners allmännyttiga bolag äger i dag knappt 50 procent av det totala antalet hyresrätter i landet. Andelen har under den senaste tioårsperioden minskat med några procentenheter. I Halmstad äger HFAB cirka 11000 hyresrätter vilket utgör mer än 60 procent av det totala hyresrättsutbudet i kommunen.

Flera andra kommuner har det senaste åren sålt lägenheter i allmännyttan till privata fastighetsbolag för att finansiera nyproduktion av hyreslägenheter. HFAB har de senaste åren varit en aktiv part i kommunens bostadsförsörjning genom sin nyproduktion. En drivande faktor bakom de flesta övriga kommuners försäljningar, skriver kommunledningsförvaltningen, tycks också vara att använda det allmännyttiga bolaget som ett aktivt verktyg för kommunens bostadsförsörjning. En försäljning innebär att kapital frigörs för att kunna användas i nyproduktion av bostäder. För att HFAB ska ha en fortsatt affärsmässigt hållbar ekonomi kan en försäljning av delar av det befintliga beståndet bidra till att stärka och finansiera bolagets fortsatta nyproduktion.

Under första kvartalet 2021 kommer ärendet tillbaka till utskottet och kommunstyrelsen, då som ett beslutsärende. KS kommer då ta ställning till planen för försäljningen samt eventuellt uppdra till HFAB att i sina kommande affärsplaner planera och förbereda för försäljning.

Enligt ägardirektiv för HFAB måste försäljningar på över 200 lägenheter beslutas av kommunfullmäktige.

– Halmstad behöver fler aktörer på hyresrättsmarknaden. Att sälja del av HFABs mycket stora bestånd är ett sätt att skapa möjlighet för flera aktörer att etablera sig i vår kommun, säger Jenny Axelsson (C), utskottets ordförande.

– Vi socialdemokrater vill å det kraftfullaste markera att vi är emot denna utförsäljning. Vi värdesätter att vi har ett starkt HFAB som kompletterar den privata bostadsmarknaden och driver på bostadsbyggandet. Vad Halmstad behöver är fler bostäder, inte att kasta om i vem som äger de redan befintliga bostäderna i kommunen. Vi välkomnar gärna fler aktörer att etablera sig i Halmstad, men det krävs inte någon utförsäljning för att andra aktörer ska etablera sig. Vill man etablera sig i Halmstad så är man välkommen att bygga. För att det ska bli möjligt så behövs snabbare detaljplanering, säger Stefan Pålsson (S), utskottets andre vice ordförande.

Avtal kan ge företagshotell i Getinge

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna ett reservationsavtal med Fastighets AB Getinge Brogård 2:18. Bolagets avsikt är att bygga ett företagshotell på en del av fastigheten Getinge-Brogård 2:9 som enligt detaljplan ska användas för industriellt ändamål.

Avtalet innebär att bolaget får köpa fastigheten för 566 000 kronor då avstyckning av den reserverade marken är klar och byggnation påbörjats.

Kontakt:

Jenny Axelsson (C), ordförande KSU, 072 - 15 74 476

Carl-Johan Berthilsson (M), 1:e vice ordförande KSU, 0703 - 55 79 79

Stefan Pålsson (S), 2:e viceordförande KSU, 072 - 085 35 71

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.