Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stipendieutdelning för att främja forskning kring funktionshinder

Vid 2019 års utdelning av stipendier för att främja intresset för och utvecklingen inom det funktionspolitiska området uppmärksammas flera goda arbeten.

För att främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området delar Halmstads kommun årligen, sedan 2001, ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad. Stipendiet delas ut i samband med Internationella funktionshinderdagen den 3 december.

Beslut om stipendier fattas av en stipendienämnd bestående av tre representanter. Kommunens representanter ska vara kommunfullmäktiges ordförande (Andreas Bergman) samt socialchef (Hans Jörgen Wahlhed) och högskolans representant som utses av skolans rektor. Även i år har professor i handikappvetenskap Magnus Tideman representerat skolan. Handläggare är kommunens funktionsrättskonsulent Monica Svensson.

Bedömningsgrunderna, som stipendienämnden har att förhålla sig till, är att uppsatsen/examensarbetet anses vara relevant och till gagn för människor med funktionsnedsättningar och att det främjar kunskapstillväxten och den lokala utvecklingen.

Stipendienämnden beslutade att i år utdela tre stipendier, två på magisternivå och ett på kandidatnivå.

Årets utdelare av stipendierna är Andreas Bergman, kommunfullmäktiges ordförande i Halmstads kommun.

Stipendium - avancerad nivå:

Stipendium om 10 000 kr tilldelas Sofia Lynhagen för magisterexamensarbetet med titeln ”Rasbiologins offer. En kritisk diskursanalys om rasbiologins uppkomst och påverkan”. Uppsatsen är skriven i ämnet Handikappvetenskap.

Stipendienämndens motivering lyder:

Att lära om historien är av stor vikt för att förstå dagens bemötande av och villkor för personer med funktionsnedsättning. Genom beskrivning och analys av rasbiologins storhetstid i Sverige och illustrera med exempel från Vipeholms specialsjukhus bidrar Sofia Lynhagen med angelägen förståelse och kunskap som ger värdefulla perspektiv på både då- och nutiden.

Stipendium om 10 000 kr tilldelas Magnus Löfgren för magisterexamensarbetet i handikappvetenskap med titeln ”Det är deras plats, ska vi gå in till dom så knackar vi. Delaktighet och självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden”.

Stipendienämndens motivering lyder:

Att personer med funktionsnedsättning ska kunna bestämma över sina liv och uppleva full delaktighet är centrala målsättningar för funktionshinderpolitiken. Magnus Löfgren undersöker hur såväl hyresgäster som personal och chefer uppfattar att detta realiseras i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Temat är synnerligen angeläget men också komplicerat och Löfgren förmedlar resultat som tveklöst bidrar till ökade kunskaper till nytta för för såväl praktik som akademi.

Stipendium - kandidatnivå:

Stipendium om 10 000 kr tilldelas Matilda Sander och Moa Almarsson för kandidatuppsatsen i Informatik med titel ”Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”.

Stipendienämndens motivering lyder:

Att utveckla mobila applikationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning är centralt för att underlätta självständighet och delaktighet. Matilda Sander och Moa Almarsson bidrar genom sin ambitiösa och väl genomförda studie med kunskaper om hur talsyntes i mobila appar kan designas för att anpassas till behov bland personer med synskada. Uppsatsen tillför viktig kunskap till ett angeläget område och har stor relevans för stärkt medvetenhet om konkret och tillgänglig designutveckling.

För ytterligare information, kontakta,

Monica Svensson, funktionsrättkonsulent, Halmstads kommun
Monica.svensson@halmstad.se

Tel: 035-13 78 48

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89