Gå direkt till innehåll
Hand in Hand Sweden nya medlemmar i SVN

Pressmeddelande -

Hand in Hand Sweden nya medlemmar i SVN

Hand in Hand är en organisation i stark tillväxt som arbetar för att eliminera
fattigdom genom utbildning och företagande. Vår vision är att skapa 10 miljoner
jobb globalt – detta gör vi genom att stödja kvinnors entreprenörskap för att
skapa jobb och inkomster. Genom att ge utbildning och träning i kombination med
mikrolån erbjuds de mest utsatta kvinnorna möjlighet att arbeta sig till bättre
levnadsvillkor för sig och sina familjer.

”Vi ser ett ökande intresse för Hand in Hands verksamhet från näringsliv och
entreprenörer tack vare vår unika och hållbara modell för att bekämpa världsfattigdomen”,
kommenterar Charlotte Bohman, Generalsekreterare, Hand in Hand Sweden.

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för
lång­sik­tig håll­bar­het i af­fä­rer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag
och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god
etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar. Or­ga­ni­sa­tio­nen är eko­no­miskt,
po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den.

”Social Venture Networks medlemmar är alla engagerade i olika aspekter av hållbarhet
och socialt företagande – vi välkomnar därför Hand in Hand att delta i detta
nätverk som ger möjligheten till erfarenhetsutbyte och nya samarbeten med
företag som redan har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete”, kommenterar Pia
Jertfelt, Generalsekreterare, SVN Sweden.

 

För mer
information, kontakta:

Håkan Jarlenius, Kommunikationschef, Hand in Hand Sweden, tel: 0708-275202,

e-post: hakan.jarlenius@handinhand.nu

Pia Jertfelt,
Generalsekreterare, SVN Sweden, tel: 070-7154760, e-post: pia@svnsweden.com

 

Social Venture Network Sweden

Social Venture Network, SVN, är ett
internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och
verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i
varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

För mer information: www.svnsweden.se

 


Ämnen

Kategorier


Hand in Hand Sweden

Hand i Hand bekämpar extrem fattigdom genom utbildning och företagande. Vår vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Vår affärsmodell är effektiv och framgångsrik - totalt har över 850 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket har resulterat i fler än 850 000 företag och att över 1,2 miljoner jobb har skapats. Detta innebär att fler än 5 000 000 människor fått bättre livsvillkor.

Presskontakt

Lena Telander

Lena Telander

Presskontakt PR och kommunikation 073-938 37 86

Vi bekämpar fattigdom genom entreprenörskap!

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hand
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm
Sweden