Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uttalanden av Handels kongress 2006

Handelsanställdas förbund antog på den sista kongressdagen följande fyra uttalanden. De har rubrikerna: "Kollektivavtal i Sverige och i hela världen!" "Till kamp för unga – till kamp för alla!" "Bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption!" "Nu är det nog: Mäns våld mot kvinnor måste stoppas!" Alla fyra följer i sin helhet här: Kollektivavtal i Sverige och i hela världen! Förutsättningarna för den fackliga kampen förändras när internationella kedjeföretag kan bestämma såväl priser som leveranstider. En av de största aktörerna är varuhuskedjan Wal-Mart. Får de inte rätt volymer till de priser de önskar går Wal-Mart till en annan tillverkare var som helst i världen. Ständig jakt på lägre priser driver fram lägre löner och allt sämre arbetsvillkor. Det hela blir till en internationell rovdrift på arbetare och deras levnadsvillkor i hela världen. Länder med en fri fackföreningsrörelse kan inte konkurrera med företag som verkar i länder som inte respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet. Wal-Mart bekämpar all facklig organisering i de egna stormarknaderna vilket gör att de butiksanställda har mycket låga löner och usla arbetsvillkor. På så vis gör Wal-Mart storvinster. När ett annat multinationellt företag Toy´s R Us försökte skaffa sig konkurrensfördelar vid sin etablering i Sverige genom att vägra skriva under branschens kollektivavtal gick Handels ut i strid. När vår fackföringsinternational började med sympatiaktioner gav Toy`s R Us upp och skrev under kollektivavtalet. Nu kommer det nya attacker mot kollektivavtalen. Ett exempel är skolbygget i Vaxholm där ett lettiskt byggföretag vägrade att skriva under det svenska kollektivavtalet. Deras argument var att eftersom arbetarna var från Lettland så skulle det lettiska avtalet gälla. Handels kräver att svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Därför kommer vi i Handels ta krafttag i den fortsätta kampen för kollektivavtal, både på hemmaplan och internationellt. Genom att anta en handlingsplan för det internationella arbetet har Handels som mål att stödja uppbyggnaden av fackföreningar i hela världen och ge alla förutsättningar att förhandla fram egna kollektivavtal. Handels slåss för rätten att teckna kollektivavtal, för rätten till fackliga sympatiåtgärder och vi tar strid för det fackliga löftet såväl i Sverige – som i resten av världen! Till kamp för unga – till kamp för alla! Hälften av Handels medlemmar är under 35 år, en tredjedel är under 30. Det ger kraft och energi åt ett fackförbund men vi står samtidigt inför stora utmaningar då vi vet att ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög. Centern vill slopa lagen om anställningsskydd för unga, moderaterna vill sätta press på lönerna nedåt genom att sänka a-kassan. Genom att föreslå kraftigt höjda a-kasseavgifter ger de sig också på anslutningsgraden och blir vi få som har råd att kämpa tillsammans försvagas våra möjligheter att garantera drägliga löner och arbetsvillkor. Det blir inte fler jobb genom att skapa sämre villkor för unga. De har redan idag sämst anställningsvillkor och har ofta anställningsformer som gör dem till en arbetskraftsreserv väntandes vid telefonen i hopp om tillfälligt arbete. Sverige behöver inte fler som lever under sådana villkor. Unga behöver trygga arbeten med en lön som de kan leva på. Attackerna mot ungdomarna är oacceptabla. Deras rätt till anställningskydd och kollektivavtalade villkor i arbetslivet är en grundläggande rättviseprincip. Jakten på ungdomar fortsätter dock över hela Europa. Kampen för deras villkor är därför internationell. Centern i Sverige hämtade inspiration till sina försämringsförslag för ungdomar från Frankrike. I dag den 17 maj 2006 går hela den danska arbetarrörelsen ut i demonstration mot bland annat ett förslag från den danska regeringen som innebär att arbetslöshetsförsäkring riskeras halveras för många unga mellan 25 och 29 år. Med våra fackliga kamrater tar vi gemensam strid i såväl Frankrike, Danmark och Sverige. Istället för försämringspolitik föreslår Handels åtgärder och satsningar. Handels föreslår att ”Generationsväxlingsstöd” införs under perioden 2007 - 2010 där man återinför delpension för dem som är i åldern 60 - 64 år. Företag ges stöd till att tillsvidareanställa en ungdom i åldern 18 – 24 år på heltid och med avtalsenliga villkor istället för den som tar delpension. På så vis skulle så många som 55 000 ungdomar kunna få trygga jobb. Till kamp för unga – till kamp för alla! Bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption! En intensiv handel är grunden till att människor blir mer och mer beroende av varandra. Globaliseringen har medfört att avstånden mellan länder har minskat och handeln ökat. Men globaliseringen är inte bara av godo utan får också negativa konsekvenser. Valutaspekulation, tveksamma valutatransaktioner , korruption och ekonomisk brottslighet tar inte hänsyn till gränser. Det är inte acceptabelt att några få berikar sig på andras bekostnad och utan att beskattas. Handels kräver därför att arbetet mot ekonomisk brottslighet och korruption intensifieras. Handels anser att det internationella samfundet måste ta krafttag mot de länder som skyddar ekonomiska brottslingar och erbjuder dem en fristad. Strängare straff, konfiskationer och bankövervakning är instrument som måste användas för att beivra brott. Utöver detta så krävs det ökat internationellt samarbete för att underlätta brottsutredningar. Ekonomisk brottslighet känner inga gränser – därför är vår kamp mot den internationell! Nu är det nog: Mäns våld mot kvinnor måste stoppas! Våldsutvecklingen måste brytas! Handels kan aldrig acceptera att kvinnor, dag ut och dag in, år efter år, utsätts för och lever under hot om våld. Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem. I de allra flesta fall handlar det om ett våld som osynliggörs eftersom det sker inom hemmets väggar, där ingen utomstående ser eller förstår. Det är en skam att hemmet fortfarande är den farligaste platsen en kvinna kan befinna sig på om man ser till risken att utsättas för våld. 24 100 misshandelsbrott mot kvinnor polisanmäldes förra året, en ökning med sex procent jämfört med 2004. Våldtäkter, inklusive grova våldtäkter, ökade med skrämmande 44 procent. Ökningen kan inte enbart förklaras med den nya lagstiftningen som definierar fler brott som våldtäkter. Mörkertalet är stort när det gäller just olika typer av våld mot kvinnor eftersom förövaren ofta är någon som kvinnan känner väl. Detta innebär att många fler kvinnor utsätts för våld än vad som syns i antal polisanmälningar. Kvinnor utsätts för både kränkande behandling och trakasserier, men också för psykiskt och fysiskt våld. Ett stort problem är det sexualiserade våldet med våldtäkter, prostitution och handel med kvinnor. Vi kan aldrig tillåta att kvinnor köps och säljs som en handelsvara. Handels kräver därför krafttag mot trafficking. Samtidigt vill Handels se ett aktivare polisarbete vad gäller prostitutionslagstiftningen. Den måste efterlevas och förövare lagföras. Handels kräver att det ska finnas kvinnojourer i alla kommuner. De ska finansieras av statligt garanterade medel. Samtidigt har vi alla ett ansvar som medmänniskor och kamrater att uppmärksamma problemet och söka att stödja och hjälpa när vi misstänker att någon far illa. Handels anser även att resurser måste satsas så att risken för återfall för våld och våldtäkter minimeras. Det är dock oerhört viktigt att inse att arbetet för att minska kvinnors utsatthet för våld inte kan stanna vid att försöka förändra enskilda personer. Våld mot kvinnor är i grunden ett uttryck för bristande jämställdhet. Kampen för jämställdhet – kvinnors och mäns lika möjligheter, förutsättningar och rättigheter på alla områden i livet, är därför helt avgörande för att minska våldet mot kvinnor! För mer information kontakta: Sven Lindberg Pressombudsman 08-412 68 89 070-630 97 02 sven.lindberg@handels.se

Ämnen


Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi drygt 152 000 medlemmar, varav cirka 25 000 är pensionärer. Omkring 70 procent av Handels medlemmar är kvinnor.

Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, optiker, urmakare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Kontakter

Fritjof Carlsson-Brandt

Fritjof Carlsson-Brandt

Presskontakt Pressekreterare Press +46104508061

Handelsanställdas förbund

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi drygt 152 000 medlemmar, varav cirka 25 000 är pensionärer. Omkring 70 procent av Handels medlemmar är kvinnor.

Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Nästan en tredjedel av våra medlemmar är under 30 år och nära hälften är under 35.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, optiker, urmakare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Handelsanställdas förbund
Sveavägen 90
11359 STOCKHOLM