Pressmeddelande -

Övergödning av havet är kopplat till vår köttkonsumtion

Vi svenskar äter långt mer animaliskt protein än vi behöver och den konsumtionen bidrar till utökad algblomning, döda havsbottnar och andra störningar i havets ekosystem. Många fler aktörer i samhället än bara jordbruket bör ändra beteende visar Havsmiljöinstitutets senaste rapport.
– Vi måste inse att det är vi konsumenter och andra i livsmedelskedjan som driver övergödningen av våra hav, säger Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator, miljöpsykolog och en av de fyra författarna.

Rapporten Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön presenteras vid Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle 2015 den 21-22 oktober i Marstrand. Där möts regeringskansliets miljömålssamordnare för näringslivet och 80 representanter för näringsliv, kommuner, nationella myndigheter, organisationer, universitet och forskningsinstitut. Sjutton samhällsfenomen med betydelse för övergödning av havet beskrivs i rapporten, tillsammans med förslag på åtgärder för att minska miljöeffekterna. Fyra fenomen presenteras mer ingående: Stort intag av animaliskt protein, Dålig kunskap och medvetenhet om påverkan på havsmiljön, Stora aktörer i livsmedelskedjan och Styrning av offentliga inköp.

Övergödning av havet är ett globalt problem som beror på utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. Det leder till ökade växtplanktonmängder, algblomningar och syrebrist i djupvattnet där stora områden ödeläggs då bottendjur och fiskar försvinner.

Sedan 1970-talet har åtgärder mot övergödningen haft fokus på näringsämnesläckage från jordbruket, rening av toalettavfall, industriutsläpp och förbränning av fossila bränslen. Havsmiljöinstitutets nya rapport pekar på många fler källor i samhället, och dessutom på en orsak till övergödningen av havet: Vi konsumenter vill äta kött och annat animaliskt protein. Dessutom vill vi äta mer och mer. Svenskars genomsnittliga proteinintag har ökat sedan 1970-talet och är idag 110 gram per person och dag, med dubbelt så stor andel animaliskt protein som vegetabiliskt. Det kan jämföras med WHO:s uppskattning av dagsbehovet som innebär att en person som väger 70 kg i genomsnitt behöver ca 58 gram protein per dag.

Just animaliska proteinrika livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter har högt innehåll av kväve och ofta även fosfor. Hög konsumtion av dessa livsmedel medför höga flöden av näringsämnen genom samhället, med övergödning och störda ekosystem i havet som följd. Utsläpp till vatten och luft orsakas av såväl odling av djurfoder som betesdrift och hantering av gödsel. Styrkan i kopplingen mellan köttkonsumtion och utsläpp framgår av att över 70 procent av Sveriges jordbruksmark utnyttjas för foderproduktion. Trots att reningsgraden är hög för både kväve och fosfor är reningsverken en betydande föroreningskälla.

Tänkbara styrmedel för att minska konsumtionen av animaliskt protein är skatt på kött och bättre information om hur matkonsumtion är kopplad till övergödning av havet. Samverkan mellan myndigheter och kommersiella aktörer är andra exempel på åtgärder som föreslås.

– Det vi kommit fram till i vår undersökning ger myndigheter stöd och argument för åtgärder som medför omställningar i stora delar av samhället. Vårt nästa steg är att beräkna de potentiella effekterna i havet av sådana omställningar.

Rapporten Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön är skriven av Eva-Lotta Sundblad, Are Vallin, Anders Grimvall och Richard Emmerson. Ladda ner rapporten som pdf här www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/rapporter/2015/2015-6-samhallsfenomen-och-atgarder-mot-overgodning-av-havsmiljon

Journalister är välkomna till konferensen Hav och samhälle 2015 som har temat Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö, se Konferensprogrammet här www.havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-och-samhalle/2015/program-och-talare-2015

För mer information, kontakta: Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator, 0766 186562, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se

Kommunikatör: Karin Backteman, 0708 74 51 31, karin.backteman@havsmiljoinstitutet.se

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt samarbete mellan flera universitet, läs mer på www.havsmiljönstitutet.se

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • havsmiljö
  • västerhavet
  • östersjön
  • konsumtion
  • protein
  • havet
  • övergödning

Havsmiljöinstitutet arbetar för ökad förståelse kring miljösituationen i havet och vad som påverkar den. Med analyser och synteser bistår institutet beslutsfattare, myndigheter och organisationer med aktuell och tvärvetenskaplig kunskap som kan användas vid beslut om hur havet ska förvaltas. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Läs mer på www.havsmiljönstitutet.se