KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid 15 Juni 2006 09:00 – 09:00

Plats Salén Konferens, Norrlandsgatan 15

Aktieägarna i Hebi Health Care AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2006 klockan 09.00 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall · dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2006; · dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast måndag dagen den 12 juni 2006, klockan 16.00; Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt det antal aktier som företräds. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 juni 2006 så att registreringen är verkställd senast den 9 juni. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val av två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av två bolag (se nedan) 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter 12. Val av ledamöter till valberedning 13. Beslut om ändringar av bolagsordning 14. Stämmans avslutande Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget eller på hemsidan www.hebi.se från och med torsdagen den 1 juni 2006 och sänds automatiskt utan kostnad till aktieägare som anmält sig till stämman och till andra aktieägare som så begär och uppger sin adress. Punkt 6) Om förvärv av två bolag - Ett överlåtelseavtal att köpa samtliga aktier i de två bolagen SVF Tex Verkstads AB och Svenska Fine Lager AB. Köpare är Hebi Health Cares dotterbolag Hebi Pharmaceutical Raw Materials. Köpeskillingen uppgår till 19,1 miljoner kronor och betalning skall kunna ske genom kvittning av Hebi Health Care AB:s och/eller dess dotterbolags fordringar på Hebi Intressenter AB och/eller dess dotterbolag. - SVF Tex Verkstads AB och Svenska Fine Lager AB är helägda dotterbolag till huvudaktieägaren Hebi Intressenter AB. - Styrelsens redogörelse för de föreslagna förvärven samt värderingsutlåtanden från en oberoende och självständig expert finns tillgängliga på bolagets kontor, Sätraängsvägen 8, 182 36 i Danderyd , från och med den 1 juni 2006. Punkt 8b) Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2005. Punkt 11) Val Valberedningens förslag kungörs på hemsidan och genom pressmeddelande så snart förslaget lämnats till bolaget. Punkt 13) Ändringar av bolagsordning Styrelsen föreslår bolagsstämma besluta om ändringar av bolagsordningen dels i syfte att anpassa denna till kraven enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, dels göra vissa ändringar av redaktionell karaktär. Förslaget till ändringar i bolagsordningen finns att tillgå hos bolaget Stockholm 18 maj 2006 HEBI HEALTH CARE AB (publ.) Styrelsen Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133

Relaterat innehåll