Pressmeddelande -

FÖRLÄNGNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLA SKULDEBREV I HEBI HEALTH CARE AB (PUBL)

Många investerare samt aktieägare och konvertibelinnehavare har hört av sig och påpekat att teckningstiden för det konvertibla skuldebrevet varit för kort och önskat en längre tid för teckning. Därför har styrelsen för Hebi Health Care AB, beslutat att förlänga teckningstiden till den 16 juni 2006. Villkoren i sammandrag: Rätt att teckna: Bolagets aktie- och konvertibelägare samt allmänheten. Nominellt belopp per konvertibel: 2 500 kronor Emissionskurs: 2 500 kronor Lånets maximibelopp uppgår till 50 miljoner kronor fördelat på högst 20 000 konvertibla skuldebrev á 2 500 kronor. Löptiden är 5 år med årlig ränta om 7 procent. Ett skuldebrev på 2 500 kronor berättigar till konvertering till 10 000 B-aktier i Hebi Health Care AB. Konvertering kan ske från den 30 april 2006 till och med den 9 april 2011. Anmälningsförfarande Anmälan med samtidig betalning sker genom inbetalning av 2 500 kronor eller multiplar av 2 500 kronor på Aktieinvest FK AB:s konto, bankgiro 5493-1415 eller plusgiro 447636-2. Anmälan finns även att laddas ner på www.hebi.se och www.aktieinvest.se. Anmälningssedlar inklusive inbetalningsavier går att beställa hos: · Aktieinvest FK AB (telefon 08 - 506 517 74, fax 08-506 517 01) eller · Hebi Health Care AB (telefon 08-505 245 00 fax 08 - 505 245 99). För komplett anmälningsförfarande, läs avsnittet "Villkor och anvisningar" i prospektet. Ytterligare information För ytterligare information om bakgrund och motiv till emissionen hänvisas till prospekt. Denna finns att hämta från både NGM News www.ngnews.se och www.hebi.se eller beställa från bolagets kontor på telefon 08- 505 245 00. Stockholm 16 maj 2006 Hebi Health Care AB (publ.) Styrelsen Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133