Pressmeddelande -

HEBI HEALTH CARE: ÄNDRING AV BOKSLUT 2005

Nettoresultatet har minskat med 17,4 MSEK Styrelsen för Hebi Health Care AB har beslutat att justera ner årsresultatet för 2005 i jämförelse med tidigare avlämnad bokslutskommuniké. Vid en genomgång har det framkommit viss osäkerhet avseende vissa tillgångars marknadsvärden och garantiåtaganden. Ändringarna sammanfattas nedan: Lagervärdering i Hebi Raw har ändrats med –5,5 MSEK På grund av ändrad lagstiftning har en fordran avseende exportstöd i Egypten skrivits ned med 4,8 MSEK En moderbolagsgaranti på 6,8 MSEK har kostnadsförts. Garantin uppkom under den tid Svenska Rayon var dotterbolag i koncernen. Årsredovisningen finns tillgänglig hos bolaget från den 1 juni 2006. Styrelsen

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133