Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50422


(NGM:HEBI B)

Sammandrag

Tredje kvartalet - juli - september
- Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (21,8)
- Resultatet efter skatt uppgick till 30,7 (-42,3)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-0,02)

Januari - september
- Nettoomsättningen uppgick till 83,6 MSEK (67,6)
- Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-97,0)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,05)


Kommentarer till resultatet
Tredje kvartalet (juli - september )
Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (21,8) en ökning med 33,9 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2007. Resultatet efter skatt uppgick till 36,1 (-42,3).
Nettoomsättningen ökade för affärsområdet Finkemi, med 45,8 MSEK till 54,1 MSEK och minskade för affärsområdet Hygien, med 13,1 MSEK till 0,4 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59,5 MSEK till 30,7 MSEK. Ökningen inom affärsområdet Finkemi beror på produktionen ökat. Priserna på råmaterial till produktionen har under senare tid börjat minska men med en fördröjning lokalt i Egypten. För att framgent kunna möta de senaste månadernas stora prisfluktuationer pågår ombyggnadsarbeten av produktionsprocessen för att möjliggöra produktion enligt en enzymatisk processteknik i stället för nuvarande mer råmaterialkrävande kemisk processteknik.
Minskningarna inom affärsområdet Hygien beror framförallt på att genomförande av den beslutade nyemissionen i Hebi Tex om 10 MUSD fördröjts vilket begränsat tillgängligt rörelsekapital och därmed försörjning av råvaror. Samtidigt har leveranser till Orsa i stort sett avstannat efter den avslutade tvisten.
Finansnettot uppgick till 5,3 MSEK (-13,5) en föbättring med 18,8 MSEK beroende på kursförändringar och sammanlagt uppgick resultatet efter skatt till -13,1 MSEK, (-42,3) det vill säga en förbättring med 29,2 MSEK.

Delårsperioden januari - september
Intäkter och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 83,6 MSEK (67,6) en ökning med 16,0 MSEK jämfört med de första nio månaderna 2007. Resultatet efter skatt uppgick till -20,2 MSEK (-97,0).

Resultatanalys
Nettoomsättningen för Finkemi uppgick till 69,8 MSEK (31,4), en ökning med 38,4 MSEK Rörelseresultatet för Finkemi uppgick till 7,8 MSEK (-40,3). MSEK Ökning i försäljningen beror på att produktionen ökat. Priserna har under senare tid börjat minska men med en fördröjning lokalt i Egypten. Rörelseresultatet ökade med 48,1 MSEK beroende på försäljningsökningen.

Affärsområdet Hygien minskade sin försäljning med 23,1 MSEK till 12,0 MSEK (35,1). Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på -5,7 MSEK (-13,0). Minskningarna inom affärsområdet Hygien beror framförallt på att genomförande av den beslutade nyemissionen i Hebi Tex om 10 MUSD fördröjts vilket begränsat tillgängligt rörelsekapital och därmed försörjning av råvaror. Samtidigt har leveranser till Orsa i stort sett avstannat efter den avslutade tvisten.

Läkemedel ökade sin försäljning till 1,3 MSEK (1,0). Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-2,0). Lansering av de läkemedelsprodukter som under 2007 erhållits licenser för har inte kommit igång som planerat under tredje kavartalet. Omorganisationen och utbildning av den egna marknadsföringsorganisationen tar längre tid än beräknat och lanseringen av de nya produkterna har därför skjutits framåt.

Rörelsens kostnader uppgick till totalt 90,7 MSEK (121,3). Bruttoresultatet uppgick till 24,2 MSEK (-18,2) och rörelseresultatet till -7,1 MSEK (-63,3) en ökning med 70,4 MSEK.

De finansiella posterna uppgick till totalt -13,1 MSEK (-33,7), varav räntor -18,8 MSEK (-27,3), kursvinster 5,8 MSEK (-4,0) och övrigt finansiellt netto 0,0 MSEK (-2,5). Valutakursutvecklingen för USD som används som främsta utlåningsvaluta till dotterbolagen har påverkat resultatet med 5,3 MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,9 MSEK (-66,3). Underskottet har i huvudsak finansierats genom upplåning från bolagets huvudägare. Amortering av det konvertibla lånet har påverkat kassaflödet negativt med 19,2 MSEK. Årets kassaflöde uppgick sammanlagt till -5,3 MSEK (-87,1)och de likvida medlen uppgick vid kvartalets slut till 84,8 MSEK jämfört med 90,0 MSEK vid årets början. De fria likvida medlen uppgick till 2,8 MSEK (27,0) på grund av att 82,0 MSEK av moderbolagets likvida medel är pantsatta för dotterbolagens skulder.

Lånesyndikatet under ledning av National Bank of Egypt har inte som beräknat lyckats slutföra förhandlingarna med alla inblandade parter. Detta är anledning till att Suez Canal Bank fortsatt spärrar 82 MSEK av Hebis pengar som en pantsättning för dotterbolagens lån i banken.

De räntebärande skulderna uppgick vid kvartalets slut till sammanlagt 469,8 MSEK (401,5), varav banklån 252,7 MSEK (230,6), konvertibla skulderbrevslån 64,8 MSEK (83,9), checkräknngskrediter och övriga kortfristiga lån från bank 75,4 MSEK (65,1) och räntebärande lån från närstående 76,6 MSEK (21,9).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 MSEK (1,2).

Nyckeltal
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till -13,1 procent (-7,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till -73,4 procent (-43,7). Soliditeten uppgick till 16,3 procent (24,9 per 2007-12-31) och eget kapital per aktie till 2 öre (5 öre per 2007-12-31).

(För tabell se bifogad fil)

Moderbolagets resultat uppgick till -4,1 MSEK (4,2) och skillnaden jämfört med föregående år beror på den extraordinära omsättningen förra året.
Den 30 april amorterades det konvertibla lånet från 2003 med 19,2 MSEK. Av det totala beloppet på 73,0 MSEK svarade konvertibelägare till 53,8 MSEK jakande till styrelsens erbjudande om förlängning av lånet med tre år med i övrigt oförändrade villkor. Koncernfordringarna har ökat med 36,4 MSEK och uppgick till 110,4 MSEK. Amorteringen samt ökningen i utlåning till koncernen har finansierats med lån från Hebi Holding AB, huvudägare i Hebi. Sammanlagt har skulden till Hebi Holding AB ökat till 116,5 MSEK inklusive konvertibla skuldebrev, 39,9 MSEK

(För tabell se bifogad fil)

Räntekostnaderna avser upplåning från Hebi Holding AB i moderbolaget. Tillsammans med de konvertibla skuldebreven som innehas av Hebi Holding uppgick räntebärande skulder till närstående till 115,4 MSEK.

Den 30 april 2008 erhöll Hebi ett lånelöfte om 8 MUSD, varav allt är utnyttjats. Som säkerhet för detta lån har lämnats aktierna i de egyptiska dotterbolagen. Räntan för lånet är USD-Libor + 2% och räntan beräknas kvartalsvis på det lägsta utestående saldot.


Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång
Hebi Nigma, Jordanien kommer att konsolideras i sin helhet i nästa kvartalsrapport
Förhandlingar och due diligence pågår om ev. försäljning av Hebi Raw

Hebi Raw har beslutat om en ny- och kvittningsemission om 10 MSEK. Alla aktieägare går med sina kapitalandelar. Hebi Health Care AB deltar genom kvittning av fordran på Hebi Raw.

Hebi Pharmaceutical Raw Material (Hebi Raw), till 55 procent ägt av Hebi Health Care AB har förvärvat tillgångarna i Alnejma Bulk Pharmaceutical Co (Al Nejma), Amman, Jordanien. Det formella övertagandet sker av Nejma Hebi Pharmaceutical Industries Co. Ltd, som ägs av Hebi Raw till 82 procent. Betalning av tillgångarna sker genom övertagande av Al Nejmas skulder till banker. Målsättning har varit att konolidering helt ut skulle skett under tredje kavrtalet men granskningen av övertagna tillgångar pågår fortsatt och bolaget har därmed inte konsoliderats in i sin helhet i denna rapport.

Den beslutade aktiekapitalshöjningen i dotterbolaget Hebi Tex har om 10 MUSD har fördröjts och beräknas vara genomförd under slutet av året. Detta begränsar tillgängligt rörelsekapital och därmed också möjlig produktionsvoly under resten av året till dess att emissionen är genomförd.

Hebi Health Care AB erhöll maj i år ett förslag från en industriell grupp i Mellanöstern om förvärv av Hebis aktier i Hebi Pharmaceutical Raw Materials. Priset för aktierna överstiger aktiernas nominella värde med 10 procent och förutsätter att köparna genomför en sk. Due diligence samt erhåller ett godkännande från sin styrelse. Förslaget är undertecknat av köparens styrelseordförande. Due diligence pågår och beräknas vara klar före årsskiftet.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts.


Risker och osäkerhetsfaktorer
Utöver de risker som beskrivs i förvaltningsberättelsen för Hebis årsredovisning 2007, se sida 18 för en utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering, bedöms inte några ytterligare väsentliga risker ha tillkommit.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 november 2008

Ulf Lindberg
Ledamot

Refaat el-Sayed
VD och Ledamot

Charlotta Malm
OrdförandeDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.hebi.se.Kommande rapporttillfällen
- Bokslutskommunikén för 2008 offentliggörs den 24 februari 2009


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133