Pressmeddelande -

100 000 kronors vitet är nu överklagat till Europadomstolen

Den svenska hemundervisande familjen som krävdes på 100 000 kr av Kronofogden i vite för hemundervisning kunde hållas helt skadefri. ROHUS vitesfond bidrog med nära 80 000 kr och en privatperson bidrog de sista dagarna med återstående belopp. Donationerna till ROHUS vitesfond har uteslutande kommit från svenska privatpersoner. Stödet från svensk allmänhet har varit rörande och mycket uppskattat. Många har hört av sig till ROHUS och varit mycket upprörda över hur denna familj behandlats i det svenska rättsväsendet, och tyvärr är familjen inte den enda, och inte ens den värst drabbade.

Det rättsligt anmärkningsvärda med vitet är att familjen flyttade till Finland tidigt 2012 och därmed lagligen hemundervisar enligt finsk läroplikt och skollag. Viteslagen 9 § säger att vite inte får utdömas om ändamålet med vitet "förlorat sin betydelse". Viteslagen ger inte stöd för att använda vite som straff eller allmänprevention. Att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ge prövningstillstånd väcker därmed frågor kring en allt mer ifrågasatt svensk rättssäkerhet. En överklagan av vitet sändes till Europadomstolen den 7 april 2014.

Sedan vitet betalades i september 2013 har flera studier presenterats om situationen i svenska skolor. I matematik, läsförståelse och problemlösning ligger svenska skolbarn under OECD:s genomsnitt. Nyligen bekräftade KTH:s diagnostiska prov att matematikkunskaperna försämrats kraftigt på senare år. En brittisk expert menar att Sveriges konkurrenskraft är hotad. Att i detta läge förfölja föräldrar som tar ansvar för sina barns utbildning, och enligt all forskning lyckas väl, måste betraktas som en skam för Sverige, enligt ROHUS sätt att se.

ROHUS återkommer med nyheter beträffande överklagan.

Ämnen

  • Undervisning, lärande

Taggar

  • hemskola
  • hemundervisning
  • mänskliga rättigheter
  • rohus
  • vite
  • europadomstolen
  • överklagan

____________________________________________________________________________

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med "Vitesfonden".