Pressmeddelande -

Hemundervisning – vad innebär det?

Hemundervisning har varit en del av nyhetsrapporteringen den senaste veckan. Mot bakgrund av detta gör Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – följande uttalande:

Vad är hemundervisning?
Hemundervisning innebär att föräldrarna tar ansvar för sina barns undervisning. Det är idag en etablerad och växande undervisningsform. FN:s särskilde rapportör om rätten till utbildning nämner uttryckligen hemundervisning som en giltig utbildningsform. Ett tiotal internationella konventioner ger direkt eller indirekt stöd till hemundervisning. Majoriteten av demokratier, inklusive alla våra nordiska grannländer, tillåter utifrån dessa konventioner hemundervisning med varierande regelverk genom det juridiska begreppet läroplikt. Sverige och Tyskland hör till undantagen genom sin skolplikt.

Finns forskning på hemundervisning?
Den finns en stor mängd studier på hemundervisning. Den amerikanska vetenskapliga tidskriften Peabody Journal of Education har i två helnummer samlat en betydande del av forskningen. Hemundervisning ger goda resultat såväl akademiskt som socialt. Särskilt utmärker sig hemundervisade i läsförståelse, modersmålet och social mognad. Skolpersonal som utvärderar hemundervisning brukar bli förbluffade över djupet i kunskapen hos de hemundervisade barnen samt den sociala mognaden. Som vuxna deltar hemundervisade barn i högre grad i samhällslivet, röstar oftare i allmänna val, deltar i högre grad i föreningslivet och har ofta en högre livstillfredsställelse. Hemundervisande föräldrar brukar jobba intensivt på att skapa sociala miljöer för barnen utanför hemmet.

Har föräldrar verkligen kompetens att undervisa sina barn?
Att förklara hur pedagogiskt outbildade föräldrar kan lyckas lika bra eller bättre med sina egna barn i hemmet som utbildade lärare i skolmiljö låter sig inte göras i ett pressmeddelande. Men några av hemundervisningens avgörande framgångsfaktorer kan ändå nämnas: den lugnare utbildningsmiljön i hemmet, den nära relationen med vuxna personer som eleven är trygg med, den nyfikenhet och lust att lära som uppstår i en sådan miljö, att eleven kan lära sig utifrån egna intressen och i egen takt, att eleven i högre grad har vuxna som förebilder än vad som är möjligt i skolans ålderssegregerade grupper. På ROHUS hemsida finns åtskilligt mer att läsa.

Varför hemundervisning borde engagera skolforskare
Hemundervisningens framgångar borde intressera varje pedagogisk forskare. Man kan med fog hävda att utan djupare kunskap om hemundervisning kan man idag inte föra en seriös debatt om lärande och undervisning, särskilt inte med de utmaningar som den svenska skolan står inför. Hemundervisningens erfarenheter har mycket att ge till skolan.

Familjen i Ystad – var det god hemundervisning?
I media i veckan skrivs om en familj i Ystad som sägs ha hemundervisat sina barn. ROHUS har ingen kunskap om familjen förutom vad som skrivits i media. Utifrån medias uppgifter framstår denna familj som väsensskild från de erfarenheter ROHUS har gjort i möten med hemundervisande familjer såväl i Sverige, i våra nordiska grannländer, i Europa, i USA och i Kanada. Ystads-familjen framstår i media som allt annat än en typisk hemundervisande familj.

Hur en legaliserad hemundervisning skulle skydda mot avarterna
Flera forskare på hemundervisning rekommenderar länder att göra hemundervisning lagligt med krav på insyn. Om Sverige följde denna rekommendation, istället för det nuvarande förbudet mot hemundervisning, skulle sannolikt de rapporterade problemen i Ystad ha upptäckts långt tidigare. Inte heller skulle då ett allt större antal hemundervisande familjer behöva lämna Sverige för att hemundervisa sina barn.

ROHUS styrelse

Ämnen

  • Undervisning, lärande

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation som arbetar för rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu