Pressmeddelande -

Kronofogden kräver 30 750 kronor i vite av hemundervisande familj på Öland

Familjen Sandberg i Mörbylånga kommun har framgångrikt hemundervisat fem av sina sex barn i snart sju års tid. Insynen har hela tiden visat goda pedagogiska resultat. Men kommunen har inte sett med blida ögon på verksamheten och därmed utsatt familjen för två (2) fullständiga socialutredningar enbart motiverade av hemundervisningen. Ingen av utredningarna har dock kunnat hitta något fel på familjen eller barnens utveckling. Nu har Mörbylånga kommun fått igenom ett vitesutdömande i Högsta förvaltningsdomstolen. Föräldrarna har fått 30 750 kr utdömt i vite för hemundervisning av två barn under ett år. Fler detaljer finns i ett tidigare pressmeddelande från 29 september 2016.

• Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom här.
• Se de två inbetalningskorten från Kronofogden här.

Det måste anses märkligt att en svensk kommun ängsligt tolkar den tveksamma lagen om hemundervisning på det mest negativa sätt för egna kommuninnevånare som med alla mått mätt bedriver framgångsrik hemundervisning. Svenska skollagen 24 kapitlet, 23 paragrafen ger en möjlighet att tillåta hemundervisning om tre kriterier uppfylls: 1) Ett fullgott alternativ till skola, 2) att insyn medges, och 3) att det finns synnerliga skäl. I detta speciella fall finns uppenbart synnerliga skäl.

I alla våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Finland är hemundervisning tillåten. I Norge prövade norska högsta domstolen frågan under 1990-talet och kom till slutsatsen att hemundervisning var omöjligt att förbjuda utifrån de internationella människorättskonventionerna, inte minst då Europakonventionen, första tilläggsprotokollet, artikel 2, tillika svensk lag sedan 1995. I Danmark är rätten till hemundervisning tradition och den tidigare danske utbildningsministern Bertel Haarder var hemundervisad. I Finland är läroplikten inskriven i finska grundlagen. Runt om i världen är hemundervisning är tillåten i de allra flesta demokratier med Tyskland som anmärkningsvärt undantag. Tyskland har dock har blivit kritiserad för detta av FN:s Särskilde Rapportör om Rätten till Undervisning i en rapport från 2006.

Familjen Sandberg började hemundervisa ett av sina barn 2010 efter en ohållbar mobbningssituation i skolan. Man hade bara tänkt sig en kortare tid. Men det blev snart uppenbart för familjen att den trygga hemmiljön gav långt bättre pedagogiska resultat än väntat och de valde att fortsätta hemundervisningen för fem av deras sex barn under nu snart sju år.

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – har en vitesfond för att stödja hemundervisande föräldrar som råkar ut för viten och kommer att stödja familjen Sandberg. Stöd gärna ROHUS vitesfond.

ROHUS styrelse

PS. Många har säkert frågor om hemundervisning. På ROHUS hemsida finns femton artiklar som kortfattat besvarar de flesta frågor som ställs om hemundervisning, se www.rohus.nu/Artiklar/livoratt.html DS.

Ämnen

  • Undervisning, lärande

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation som arbetar för rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu