Pressmeddelande -

Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) idag fattades följande beslut. Styrelse Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Ola Rollén, Marianne Arosenius och Carl-Henric Svanberg samt nyval av Mario Fontana. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1 950 000 kronor att fördela med 600 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor till vice ordföranden och 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Maths O. Sundqvist till vice ordförande i styrelsen. Utdelning Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 9 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 12 maj 2006. Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott Omval av Melker Schörling, Maths O. Sundqvist, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) samt nyval av Magnus Bakke (Robur) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007, varvid Melker Schörling utsågs till valberedningens ordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Maths O. Sundqvist till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Marianne Arosenius och Mario Fontana till nya ledamöter av revisionsutskottet. Ändring av bolagsordningen Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006. Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission Med anledning av pågående tvångsinlösenförfarande av utestående aktier i det av Hexagon förvärvade schweiziska bolaget Leica Geosystems Holding AG (”Leica”) bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 800 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 B-aktier. Emissionen skall ske med bestämmelse om apport i anledning av förvärv som sålunda kan komma att ske av kvarvarande utestående aktier i Leica. Rätt att teckna de nya B-aktierna skall endast tillkomma innehavare av sådana B-aktier i Leica som omfattas av tvångsinlösenförfarandet med rätt och skyldighet för tecknarna att betala för de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina respektive aktier i Leica, i enlighet med villkoren för sådana förvärv. Apportemission Årsstämman beslutade vidare om apportemission, varvid bolagets aktiekapital skall ökas med högst 800 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 nya B-aktier. Bakgrunden till apportemissionen är att det vid Hexagons förvärv av Leica i oktober 2005 i detta bolag fanns ca 90 000 utgivna och outnyttjade optioner som tilldelats anställda inom förutvarande Leicakoncernen. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma optionsinnehavare i Leica eller bank som anlitats av Leica för att kunna tillförsäkra en ändamålsenlig hantering och överförande av B-aktier i Hexagon till optionsinnehavarna. Betalning för de nya aktierna skall ske genom överlåtelse av aktier i Leica som utgivits på grundval av utestående optionsrätter i Leica. Tecknare av de nya aktierna skall tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Leica för varje fem (5) B-aktier i Hexagon som tecknas och härutöver erhålla ett kontantvederlag om 440 CHF med avdrag för bestämd lösningskurs enligt optionsvillkoren. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning som beslutas från och med räkenskapsåret 2007, d.v.s. även för räkenskapsåret 2006. Bemyndigande för styrelsen att uppta finansiering Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma låta bolaget uppta för bolagets ändamål behövliga kreditfaciliteter respektive utnyttja redan upptagna kreditfaciliteter i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta respektive fortsatt utnyttja redan upptagen finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. För ytterligare information kontakta: Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27 Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hexagonis a leading, global provider of 3D solutions to design, measure and position objects, and to process and present data. The measurement systems measure with great precision and rapidly provide access to large amounts of complex data that is being visualised via engineering and geospatial software. For the customer, this means greater efficiency and productivity, improved quality, significant material and cost savings in the production process and the possibility to make better, faster operational decisions. Hexagon has more than 12 000 employees in 42 countries and net sales of about 20 000 MSEK. The Hexagon sales target for year 2011 is 20 000 MSEK to be achieved by organic growth and acquisitions. The Hexagon EBIT margin target for year 2011 is 20 per cent.

Kontakter

Sara Kraft Westrell

Presskontakt Corporate Communications Director +46 8-601 26 23