Pressmeddelande -

Enköping Hyresbostäder får statligt stöd till projekt om äldres boende

Enköping Hyresbostäder AB får tillsammans med Kaboom AB 400 000 kr i projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, för att utveckla en planeringsmetodik för fastighetsägare. Syftet är att skapa bra boende för äldre i befintliga bostäder.

Det ökande antalet äldre kommer kräva att bostadsbeståndet anpassas. Finansiering och ansvaret för att göra det arbetet vilar på fastighetsägarna. Men de flesta fastighetsägare är små och är långt från rustade för uppgiften. Idag är fastighetsägares planering ofta kortsiktig och projektorienterad där den behöver vara långsiktig och strategisk. Det behövs ökade kunskaper hos fastighetsföretagen om planerings- och analysmetoder.

-          Projektet pekar på ett viktigt problem på bostadsmarknaden, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Många av de tillgängliga bostäder som byggs idag blir ofta allt för dyra i produktionen, vilket i sin tur leder till segregering.

Projektet inriktas på ett kommunalt bostadsföretag i syfte att skapa en metodik som gör det möjligt för Sveriges resurssvagare fastighetsägare och kommuner att erbjuda äldre, mindre betalningsstarka, hushåll ett bra och värdigt boende. De vill kartlägga tankemönster hos dem som planerar äldres boende, göra en prognos av äldres boende samt inventera bostadsbeståndet med hänsyn till detta.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. År 2040 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat från 1,6 miljoner till 2,5 miljoner. I Enköping kommun är idag 19,2 % av invånarna över 65 år. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. Bo bra på äldre dar har sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder, www.bobrapåäldredar.se. Där kan man läsa om det befintliga beståndet och även om kommunernas planer framöver.

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. På vår websida www.bobrapåäldredar.se kan man läsa om andra projekt som får stöd av oss.

För mer information om projektet kontakta
Andrus Kolga, seniorkonsult och projektledare
Telefon: 018 – 12 31 50
Epost: andrus@kolga@kaboom.se

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, samordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

 Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon 08- 620 18 06
Epost:Annica.lindgren@hi.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • äldre
  • bo bra på äldre dar
  • hjälpmedelsinstitutet
  • pensionärer
  • äldreboende
  • seniorboende
  • trygghetsboende

Regioner

  • Uppsala

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll