Pressmeddelande -

Regeringen satsar på arkitekttävlingar om bostäder för äldre

Bakgrunden är den demografiska utvecklingen som gör att nästan 25 % av befolkningen kommer vara över 65 år inom 20-30 år. Idag råder en bristande bostadsmarknad och andelen otillgängliga bostäder är oroväckande hög. I många kommuner saknas det lägenheter som äldre personer kan flytta till. Regeringen vill stimulera kommunerna till nytänkande om bostäder och boendemiljöer för äldre och har därför gett Hjälpmedelsinstitutet uppdraget att leda programmet Bo bra på äldre dar, som ger stöd åt kommuner i projekt om förstudier, fysisk och regional planering samt arkitekttävlingar.

 -           Arkitektturtävlingar är inte något som vi arbetar med till vardags, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet. Men vi är väldigt glada för det här förtroendet, då vi har stor kunskap om funktionshinder och äldres boende, både när det gäller teknik i hemmet och den fysiska och kognitiva tillgängligheten. Vi har just nu flera stora regeringsuppdrag som arbetar med detta.

 Av de sökande kommunerna är det fyra som nu får stöd i sitt arbete med tävlingarna. Linköpings kommun vill göra det möjligt för äldre att bo kvar i sin närmiljö och arkitekttävlingen syftar därför till att skapa nya bostäder i befintliga bostadsområden. Kommunen har behov av ytterligare särskilda boenden för äldre, såsom sjukhem eller gruppboenden för personer med demenssjukdom. I Halmstad arrangerar man också arkitekttävlingen för att få fram nytt särskilt boende och målet är 60 nya lägenheter i Oskarsström. I Gävle och Burlöv föregås arktiekttävlingen av omfattande förstudier där man inventerar de behov som den kommande generationen av äldre förmodas ha. Dessa förstudier ”Boinflytande för äldre i Gälve” respektive ”Framtidens boende för äldre i Burlöv” får också stöd av Bo bra på äldre dar.

Stöd ges även till Karlskronahem och Karlskronas Seniorhusförening som med kommunens stöd tillsammans arrangerar en entreprenörstävling om framtagande av ett typ-punkthus och typ-lofthus som ska uppföras i stadsdelen Lyckeby. Där ska entreprenörs - och arkitektföretag lämna in en gemensam offert för att garantera bostadskvaliteten och att kostnaderna hålls nere. Karlskronahem bedömer att det finns ett stort byggbehov av dessa hustyper. Kostnaderna skulle kunna hållas nere om detta kan upprepas som serier i regionen. Det finns ett starkt intresse hos bostadssökande seniorer visar en stor enkät samt fokusgrupper och samråd.

 -          De fem tävlingarna kompletterar varandra genom att de handlar om både det ordinära boendet, särskilda boendeformer samt så kallade mellanboenden, säger Tomas Lagerwall, programsamordnare. Särskilt glada är vi att två av kommunerna genomför stora inventeringar av de äldres behov, det är ju en av förutsättningarna för att det ska bli ett bra resultat av  arkitekttävlingarna.

Tävlingarna arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och Sveriges Byggindustrier. Syftet med tävlingarna är att främja kreativitet och nytänkande i fråga om hög boendekvalitet, trygghet, tillgänglighet vid försämrad funktionsförmåga, boendeekonomi, användning av teknik och hjälpmedel samt god arbetsmiljö för vård - och omsorgsboende.

För mer information om arkitekttävlingarna gå in på www.bobrapåäldredar.se

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. På vår websida www.bobrapåäldredar.se kan man mer om arkitekttävlingarna samt om våra övriga projekt. Vi har även där sammanställt all offentlig statistik om äldres bostäder, där man kan läsa om det befintliga beståndet och även om kommunernas planer framöver.

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta
Tomas Lagerwall, samordnare
Tel 08 – 620 18 05
Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Tel 08- 620 18 06
Annica.lindgren@hi.se

 

 

 

 

 

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • pensionärer
 • penisonärer
 • sveriges arkitekter
 • sveriges byggindustrier
 • entreprenörstävling
 • arkitekttävling
 • hjälpmedelsinstitutet
 • bo bra på äldre dar
 • äldre
 • trygghetsboenden
 • särskilda boenden
 • seniorbostäder
 • äldreboende

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll