Gå direkt till innehåll
Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - förkortad version

Pressmeddelande -

Nu behövs en storsatsning på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - förkortad version

Tiotusentals elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har gått på sommarlov. Men alldeles för många lämnar skolåret utan fullständiga betyg och med sänkt självförtroende. De flesta har inte fått det stöd de har rätt till i skolan och når därför inte kunskapsmålen. Därför behövs nu en kraftfull nationell satsning där regeringen avsätter en NPF-miljard i höstens stadsbudget, så att alla elever ges lika möjligheter.

Var fjortonde elev uppskattas ha en diagnos som ADHD, Tourettes syndrom, autism-spektrumtillstånd där Aspergers syndrom ingår. Det innebär att två till tre elever per klass har svårigheter som ofta inte syns på ytan, men som gör att de är i behov av särskilt stöd. Ytterligare många elever har liknande svårigheter utan att ha en diagnos

Majoriteten av lärare saknar tillräckliga kunskaper för att bemöta elever med NPF-diagnoser. Endast någon enstaka procent av lärarna på lärarutbildningen ansåg att de fått kunskaper om hur man arbetar med elever med NPF-diagnoser.

Regeringsbeslutet om obligatoriska NPF-kurser och nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogutbildningen är ett steg framåt. Men det räcker inte. Alla lärare måste kunna hantera olika beteenden och inlärningssvårigheter.

Misslyckande i skolan leder ofta till utanförskap senare i livet. Därför behövs nu en storsatsning på att elever med NPF ska klara skolan. Med en NPF-miljard kan kommunerna och ansvariga myndigheter få resurser för att vidta ett antal viktiga åtgärder:

  • NPF-lyftet: en bred nationell utbildningssatsning på kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer för lärare, rektorer och annan skolpersonal.
  • Fortbildning av specialpedagoger och speciallärare som inte påverkas av de nya examensmålen.
  • En NPF-samordnarfunktion på varje skola, som kan samordna insatserna mellan lärare, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och andra.
  • Krav på individuella planer med anpassade insatser för alla elever med NPF som följs upp så att de når längre i sin kunskapsutveckling.
  • Anpassade lokaler, arbetsmiljö i skolan och större nyttjande av existerande pedagogiskt stöd.

Låt oss se fram emot en skolavslutning då alla elever med NPF kan få sjunga med i Den blomstertid nu kommer med samma glädje och tillförsikt som andra elever!

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, föreståndare för KIND Center of Neurodevelopmental Disorders, på Karolinska Institutet
Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention
Jiang Millington, skribent, debattör och aktiv i föräldranätverket Barn i Behov
Georgios Karpathakis,grundare och verksamhetschef, Underbara ADHD
Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag
Caroline Enström, tf generalsekreterare Stiftelsen Friends
Lena Fenryr, ordförande föreningen Kung Över Livet

Ämnen


Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Presskontakt

Martina Fjellsson Draoui

Martina Fjellsson Draoui

Presskontakt PR & Press Manager Presskontakt 072 186 77 38

Relaterat innehåll

Insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar

Hjärnfonden är den enda organisation som finaniserar hjärnforskning om hela hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten. Under 2014 delade Hjärnfonden ut närmare 58 miljoner kronor till forskning om hjärnan. Vår vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.
Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärnfonden stödjer forskningen på två olika sätt:1) Postdoktorala stipendier, dvs ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.

Hjärnfonden
Stora Nygatan 26
11127 Stockholm
Sverige