Pressmeddelande -

Linnéuniversitetet – ett modernt internationellt universitet

Med anledning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitets gemensamma skrivelse till regeringen om en fusion mellan lärosätena:

Idag har rektorerna för Högskolan i Kalmar och Växjö universitet presenterat sitt förslag till anhållan till regeringen om att bilda ett nytt universitet genom en fusion av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet. Fusionen är resultatet av en stark vilja hos de båda lärosätena att gemensamt stärka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential i formen av ett nytt modernt och internationellt universitet i Småland.

Linnéuniversitetet ska vara ett flercampusuniversitet med gemensamma mål och visioner. Det ska verka för starkare forskning, vara större, synligare och kunna påverka mer. Linnéuniversitetet kommer initialt att ha omkring 25 000 studenter och 2 000 anställda. Namnet Linnéuniversitetet signalerar en hög ambitionsnivå och otraditionella tillvägagångssätt vid det nya universitetet. Smålänningen Linné hade en oförtruten nyfikenhet. Han var en sann pedagog med outtröttlig vilja att lära sig mer och en hög ambition att nyttiggöra kunskap. Linnéuniversitetet ska i denna anda bli ett modernt universitet i nutida akademisk miljö.

De båda lärosätenas styrelser ska ta ställning till anhållan den 26 maj (Kalmar) och den 13 juni (Växjö). Redan den 30 november 2007 fattade de båda styrelserna ett principbeslut om fusion.

- Det är vår övertygelse att fusionen är av stort värde för den framtida utvecklingen av högre utbildning och forskning i regionen och i Sverige. Vi tror också att denna pionjärinsats kommer att ge erfarenheter som kan bli förebild för andra liknande fusioner, säger Johan Sterte, rektor vid Växjö universitet.

- Utgångspunkten för fusionsarbetet är att skapa ett universitet som sätter kvalitet och konkurrenskraft i fokus, säger Agneta Bladh, rektor för Högskolan i Kalmar. Vi vill skapa ett nytt modernt internationellt universitet som liksom Linné betonar nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande.

Linnéuniversitetet ska ta form utifrån de två lärosätenas samlade styrkor och ta tillvara möjligheterna att skapa nytt innehåll och nya former i samband med fusionen. Intentionen är att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas vid två campus, i en omfattning som i stort sett motsvarar nuvarande förhållanden.

Den ökande internationella konkurrensen har skapat ett behov av färre men starkare universitet som kan konkurrera i Europa och på den globala marknaden. Samtidigt förändras förutsättningarna för universitet och högskolor i Sverige. Allt pekar mot att universiteten ska bli mer självständiga och att resurstilldelningen inte ska bygga på kvantitet utan på kvalitet och prestation. Omvärldens signaler har hörsammats av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet i och med den förestående fusionen.

Lärosätena har tidigare begärt förstärkning av forskningsresurserna, med 40 miljoner om året under fem år samt medel för att kunna genomföra fusionsarbetet med totalt 90 miljoner. Därtill föreslås 15 miljoner kronor till holdingbolaget. Fusionsarbetet har påbörjats och planen är att Linnéuniversitetet ska kunna öppna sina portar den 1 januari 2010.

För mer information kontakta:

Agneta Bladh, rektor Högskolan i Kalmar, 070-8421412

Johan Sterte, rektor Växjö universitet, 070-5383536

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Kalmar