Gå direkt till innehåll
Hövding Sverige AB meddelar om beslut angående nyemission om cirka 25 miljoner kronor.
Hövding Sverige AB meddelar om beslut angående nyemission om cirka 25 miljoner kronor.

Pressmeddelande -

​Hövding genomför företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse har, villkorat av bolagstämmans godkännande, beslutat om en nyemission om cirka 25 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att sjutton (17) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 19 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden och vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 19 februari 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Till följd av företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för fjärde kvartalet till den 19 februari 2020. Tidigare kommunicerat datum var 5 mars 2020.

Bakgrund och motiv

Hövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och enda airbag för cyklister. Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister med överlägsen skyddsprestanda och samtidigt en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Bolaget grundades 2005 och lanserade sin första hjälm på marknaden 2011 efter många års utvecklingsarbete. Sedan lanseringen har över 200 000 Hövdingar sålts som skyddat över 5 000 cyklister i dokumenterade olyckor runt om i världen.

Hövding befinner sig i en tillväxtfas där fokus under 2019 varit på utveckling och lansering av Hövding 3 som började säljas under tredje kvartalet. Den nya versionen har fått ett bra mottagande och innehåller uppdateringar som mjukare krage, möjlighet att justera storleken samt bluetoothuppkoppling. Under utvecklingsarbetet framkom möjligheter att investera i framtida kringtjänster relaterat till bluetoothuppkopplingen och andra mjukvarurelaterade funktioner. Bland annat att inhämta data från hjälmen i realtid. Sedan höstens lansering har redan kvalitativa data från drygt 140 000 cykelresor generats som kan användas i olika sammanhang för att förstå och förbättra vardagscyklism i storstäder.

Investeringarna har medfört att kostnaden för utveckling av version 3 överstigit bolagets prognoser. Därutöver har logistikutmaningar vid lansering inneburit eftersläpning i försäljning men också till viss del högre kostnader. Sammantaget har bolagets finansiella ställning försvagats och föreliggande emission föreslås för att möjliggöra fortsatta marknadsföringsinsatser och bibehålla tempot i utrullning av version 3.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att Hövdings aktiekapital ökas med högst 1 310 653 kr genom att högst 1 310 653 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Hövding har rätt att teckna en (1) ny aktie för sjutton (17) befintliga aktier i bolaget.

Teckningskursen uppgår till 19 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Hövding cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolagets befintliga ägare Fosielund Holding AB, VIH Sweden AB och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 38procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i företrädesemissionen, motsvarande totalt 9,4MSEK. Därutöver har bolaget ingått avtal med Fosielund Holding AB att garantera resterande del av emissionen om upp till sammanlagt 15,5MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100% av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Såväl teckningsåtaganden som garantiåtaganden har ingåtts vederlagsfritt.

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

19 februari Extra bolagstämma

21 februari Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

25 februari Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

25 februari Beräknat datum för publicering av informationsmemorandum

26 februari – 11 mars Teckningsperiod

26 februari – 9 mars Handel i teckningsrätter

16 mars Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 19 februari, kl 13.00 i Hövdings lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.hovding.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare för Hövding i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Fredrik Carling

Tel: 040 236 868

Fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Denna information

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.30den 4 februari 2020.

Om Hövding AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Ämnen


Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt

Relaterat innehåll

Hövding - Airbag for cyclists

Hövding har sitt ursprung i grundarna Anna Haupts och Terese Alstins examensarbete i industridesign vid Lunds Universitet 2005.

Examensarbetet ledde till konceptet airbagcykelhjälm och fick Innovationsbrons Idéstipendium. Detta blev startskottet för att utveckla Hövding till en riktig produkt. 2006 vann Hövding Venture Cup, varefter Hövding Sverige AB startades.

Hövding har genom åren växt från två personer med en bra idé, till ett börsnoterat företag som kan hantera allt från utveckling och tillverkning av en produkt till marknadsföring och försäljning. Idag finns cirka 30 medarbetare på Hövding som alla triggas av att höra ordet ”omöjligt”. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa.

Huvudkontoret ligger i en gammal chokladfabrik i Malmö – världens sjätte bästa cykelstad. Produktionen av Hövding genomförs i samarbete med det japanska företaget Nihon Plast.

Hövding Sverige AB
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum