Pressmeddelande -

Aktieägarna i HQ AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 juni 2010 kl. 15.00, i HQ ABs lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 14.00.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 21 juni 2010, dels ha anmält sig hos bolaget senast måndagen den 21 juni 2010 kl. 16.00.

Anmälan kan ske:

 • via bolagets webbplats, www.hq.se;
 • per post till adress HQ AB, Juridik, 103 71 STOCKHOLM;
 • per telefon 08 – 696 17 00; eller
 • per telefax 08 – 696 17 01, märk meddelandet med ”HQ AB – Extra bolagsstämma”.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Deltagande genom ombud
I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.hq.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 21 juni 2010, då sådan registrering ska vara verkställd.

Antal aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är på avstämningsdagen 27.925.280 stycken.

Förslag till dagordning

 • Bolagsstämmans öppnande
 • Val av ordförande vid bolagsstämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller två justeringspersoner
 • Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  a)        Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier
  b)       Ändring av kallelseförfarandet
 • Beslut om nyemission
 • Stämmans avslutande

 • Beslutsförslag mm.

  Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

  a)        Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier
  För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt 8 nedan föreslår styrelsen att § 4 första och andra stycket i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000). Stamaktier får ges ut till ett antal av högst åttio miljoner (80.000.000) och förlagsaktier till ett antal av högst åttio miljoner (80.000.000).

  b)       Ändring av kallelseförfarandet
  För att anpassa reglerna om kallelse i bolagsordningen till föreslagen lagändringen i aktiebolagslagen (2005:551) föreslår styrelsen att 9 § i bolagsordningen ändras så att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet om ändring av bolagsordningens 9 § är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att ändringen innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 är förenlig med aktiebolagslagen.

  Beslut om nyemission (punkt 8)
  Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 34 906 600 kronor genom nyemission av högst 13 962 640 stamaktier (envar aktie med kvotvärde om 2,50 kronor).

  Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en teckningsrätt. Det krävs två teckningsrätter för att teckna en ny aktie. För varje tecknad aktie ska erläggas ett kontant belopp om 40 kronor. Överskjutande teckningsrätter kommer att säljas genom Bolagets försorg.

  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) är den 5 juli 2010.

  Teckning med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 8 juli 2010 till och med den 26 juli 2010. Sådan teckning ska ske genom kontant betalning inom den tid som anges ovan.

  För det fall inte samtliga aktier tecknats med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska så långt möjligt ske i poster om 100 aktier eller multiplar därav. Tilldelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt. Vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras sålunda tecknade antal aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen enligt avtal med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  Teckning utan stöd av företrädesrätt ska – såvitt inte är fråga om teckning enligt emissionsgaranti enligt ovan – ske på särskild teckningslista inom samma tid som teckning med företrädesrätt, varefter betalning för eventuella tilldelade aktier ska erläggas i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.

  Teckning utan stöd av företrädesrätt ska – såvitt är fråga om teckning enligt emissionsgaranti enligt ovan – ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter utgången av tiden för teckning med företrädesrätt, varefter betalning för eventuella tilldelade aktier ska erläggas i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.

  Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

  De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

  Styrelsens förslag till nyemission är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier.

  _______________________
  Fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 och därtill hörande handlingar jämte revisorns yttrande däröver kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.hq.se senast från och med den 14 juni 2010. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

  Stockholm i maj 2010
  HQ AB (publ)
  Styrelsen

  Ämnen

  • Ekonomi, finans