Pressmeddelande -

​HQ forcerar avvecklingen av Tradingverksamheten och genomför en garanterad nyemission om 559 MSEK för att stärka kapitalbasen

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN

  • Till följd av den intensifierade finansiella oron och därmed markant förändrade marknadsförhållanden har styrelsen i HQ AB (publ) (”HQ” eller ”Bolaget”) beslutat att genomföra en forcerad avveckling, dock under ordnade former, av koncernens Tradingverksamhet. 
  • Även om en forcerad avveckling av Tradingverksamheten medför betydande förluster på kort sikt är det styrelsens bedömning att det påtagligt kommer att sänka den totala risknivån i koncernen samt dessutom bättre synliggöra resultat och värden i HQ:s övriga verksamheter. Genom ökat fokus på och resurser till HQ:s kärnverksamheter, är det styrelsens bedömning att ett långsiktigt mervärde kommer att skapas för aktieägare, kunder och medarbetare. Detta är i linje med HQ:s vision och strategi med fokus på rådgivning och återkommande intäkter.
  • I arbetet med att avveckla tradingportföljen har HQ valt att forcera stängning av tradingpositioner under de senaste dagarna. Därmed uppgår förlusten inom Tradingverksamheten, hittills under andra kvartalet 2010, till cirka 200 MSEK.
  • Styrelsen för HQ gör bedömningen att det finns risk för ytterligare förluster i samband med avvecklingen av kvarvarande Tradingverksamhet. Hur stora dessa förluster kan komma att bli är i dagsläget osäkert och beror bland annat på marknadsförutsättningarna samt hur och när avvecklingen genomförs. Det är dock styrelsens uppfattning att den garanterade företrädesrättsemissionen som föreslås kommer att skapa nödvändiga förutsättningar för avvecklingen av Tradingverksamheten samtidigt som HQ:s kärnverksamheter kan fortsätta att utvecklas positivt.
  • Styrelsen har beslutat att föreslå en nyemission om totalt 559 MSEK för att stärka Bolagets kapitalbas genom emission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesrättsemissionen”). Företrädesrättsemissionen förutsätter beslut på en extra bolagsstämma som avses hållas den 28 juni 2010.
  • Företrädesrättsemissionen är i sin helhet säkerställd genom separata teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets ägare Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj). Dessa aktieägare, vilka tillsammans äger 34,4 procent av det totala antalet utestående aktier i HQ, har också förbundit sig att rösta för Företrädesrättsemissionen på den extra bolagsstämman.
  • Kapitaltillskottet kommer att förstärka HQ:s primärkapitalrelation proforma per 31 mars 2010 från 15,5 procent till 31,1 procent och kapitaltäckningsgraden kommer att förstärkas proforma per 31 mars 2010 från 17,5 procent till 33,1 procent. En stark kapitalbas ger förutsättningar för en forcerad avveckling av Tradingverksamheten, under ordnade former, och offensivt utveckla HQ:s kärnverksamheter organiskt. Samtidigt som det ökar HQ:s möjligheter att delta i en framtida konsolidering av marknaden på egna villkor.
  • De föreslagna villkoren för Företrädesrättsemissionen innebär att två (2) befintliga stamaktier ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie till en teckningskurs om 40 kronor per aktie.
  • Företrädesrättemissionen ökar det totala antalet utestående aktier med 13,96 miljoner aktier till 41,89 miljoner aktier.

Bakgrund och motiv

HQ har beslutat att framöver fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet finansiell rådgivning och förmögenhetsförvaltning. Detta innebär en ökad andel återkommande intäkter, vilket skapar ökad stabilitet och förutsägbarhet. HQ:s kärnverksamhet (HQ exklusive Tradingverksamheten) visar god tillväxt och hög lönsamhet. Under tolvmånadersperioden 1 april 2009 – 31 mars 2010 redovisade HQ:s kärnverksamhet ett rörelseresultat om 248 MSEK och en rörelsemarginal om 31 procent. De återkommande intäkterna uppgick under perioden till 72 procent av totala kostnader (exklusive vinstdelning). Per 31 mars 2010 uppgick det förvaltade kapitalet till 93 Mdr SEK.

Under det andra kvartalet 2010 har den finansiella oron återigen intensifieras, vilket lett till att regeringar fått vidta åtgärder för att stabilisera det finansiella systemet. Det har bland annat lett till en kraftigt ökad volatilitet och ytterligare försämrad likviditet på världens finansiella marknader.

I ljuset av allt sämre likviditet på marknaden för vissa instrument, förändrade marknadsförhållanden och nya regelverk som förväntas öka kapitalbindningen blir förutsättningarna för att bedriva en lönsam tradingverksamhet allt mer begränsade.

Tradingverksamheten har under det fjärde kvartalet 2009 och det första kvartalet 2010 redovisat förluster om totalt 74 MSEK. Hittills, under andra kvartalet 2010, uppgår förlusten inom Tradingverksamheten till cirka 200 MSEK. Det är styrelsens bedömning att förlusten inom Tradingverksamheten kan öka ytterligare under andra kvartalet 2010 och resterande del av 2010.

Styrelsen i HQ har därför beslutat att föreslå en garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare innebärande ett kapitaltillskott om 559 MSEK, före emissionskostnader.

Kapitaltillskottet kommer att förstärka HQ:s primärkapitalrelation proforma per 31 mars 2010 från 15,5 procent till 31,1 procent och kapitaltäckningsgraden kommer att förstärkas proforma per 31 mars 2010 från 17,5 procent till 33,1 procent. En stark kapitalbas ger förutsättningar för en forcerad avveckling av Tradingverksamheten, dock under ordnade former, och offensivt utveckla HQ:s kärnverksamheter organiskt samtidigt som det ökar HQ:s möjligheter att delta i en framtida konsolidering av marknaden på egna villkor.

Föreslagna villkor för Företrädesrättsemissionen

Styrelsen i HQ har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att genomföra en nyemission av stamaktier. Aktieägarna i HQ ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Den föreslagna Företrädesrättsemissionen innebär en rätt för Bolagets aktieägare att för varje, på avstämningsdagen innehavd stamaktie i Bolaget, erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.

Teckningskursen föreslås till 40 kronor per stamaktie, vilket innebär att Företrädesrättsemissionen kommer att tillföra HQ 559 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 13 962 640 nya stamaktier i Bolaget.

Företrädesrättsemissionen förutsätter beslut om såväl nyemission som därmed erforderliga bolagsordningsändringar på en extra bolagsstämma som avses hållas den 28 juni 2010.

Den 5 juli 2010 planeras bli avstämningsdag för Företrädesrättsemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesrättsemissionen. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 8 juli 2010 till och med den 26 juli 2010. Såväl teckningsrätterna som BTA (Betalda Tecknade Aktier) förväntas handlas på NASDAQ OMX Stockholm under perioden den 8 juli till och med den 21 juli respektive den 8 juli till och med omkring den 3 augusti.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

Företrädesrättsemissionen är i sin helhet säkerställd genom separata teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets ägare Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj). Dessa ägare har var för sig förbundit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesrättsemissionen om tillsammans 34,4 procent. Därutöver garanterar Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj) resterande 65,6 procent, motsvarande 367 MSEK, av Företrädesrättsemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är förenade med sedvanliga villkor för denna typ av transaktion. Med hänsyn till sitt nuvarande ägande i HQ avser Investment AB Öresund att begära dispens från den budplikt som kan uppstå för det fall Investment AB Öresunds ägande i HQ skulle komma att överstiga 30 procent av rösterna till följd av sitt garantiåtagande.

Antal aktier, aktiekapital mm

Genom den föreslagna Företrädesrättsemissionen kommer det maximalt att tillkomma 13 962 640 stamaktier i Bolaget. Detta innebär en maximal ökning av Bolagets aktiekapital med 34 906 600 kronor från 69 813 200 kronor till 104 719 800 kronor.

Extra bolagsstämma

Beslut om att genomföra Företrädesrättsemissionen och därmed erforderliga bolagsordningsändringar med anledning av Företrädesrättsemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i HQ den 28 juni 2010[1].

Bolagets ägare, Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj), som tillsammans innehar 34,4 procent av såväl kapital som röster i Bolaget har förbundit sig att rösta för erforderliga beslut om Företrädesrättsemission m.m. på den extra bolagsstämman.

Ledning- och styrelseförändringar

Fredrik Crafoord, vice VD och affärsområdeschef Investment Banking, lämnar sin befattning. Härutöver har styrelseledamoten Catharina Lagerstam meddelat att hon har avträtt från styrelsen för HQ.

Vidare kommer Mikael Nachemson att utses till vice ordförande i dotterbolaget HQ Bank AB. Mikael Nachemson är ordförande i Connecta AB, styrelseledamot i Investment AB Öresund och Arvid Nordquist HAB. Mikael Nachemson har tidigare varit verkställande direktör för Bure Equity AB, Custos AB och E. Öhman J:or AB.

Preliminär tidplan

28 juni                      
Extra bolagsstämma tar ställning till HQ:s styrelses förslag gällande Företrädesrättsemissionen och ändringar av bolagsordningen m.m.

1 juli 
Första dag för handel med aktien exklusive rätt att delta i Företrädesrättsemissionen

5 juli
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesrättsemissionen

Omkring 5 juli           
Prospekt offentliggörs

8 juli - 21 juli                      
Handel med teckningsrätter

8 juli - 26 juli                        
Teckningsperiod

Omkring 29 juli         
Utfallet av Företrädesrättsemissionen beräknas att offentliggöras

Övrigt

Lenner & Partners och HQ Bank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till HQ i samband med Företrädesrättsemissionen.

För ytterligare information:
Mats Qviberg, ordförande HQ, tel: +46 (0)8 402 33 00
Mikael König, VD och koncernchef HQ, tel: +46 (0)8 696 17 00
Mediaförfrågningar:
Erik Amcoff, Informationschef HQ, tel +46 (0)7 3089 1761

HQ Bank utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång. HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Asset Management, Private Banking och Investment Banking. HQ Bank finns representerat på sex orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Ovanstående information är sådan som HQ AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.15 den 26 maj 2010.

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i HQ eller andra av HQ utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, förutom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i HQ kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.


[1] Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande

Ämnen

  • Ekonomi, finans