Gå direkt till innehåll
Bild på en mindre bastardsvärmare
Bild på en mindre bastardsvärmare

Pressmeddelande -

HSB ger rödlistade fjärilar livsrum i solcellsparken

HSB vill utveckla solcellsparken utanför Strängnäs till en blommande ängsmark för att främja pollinerare som fjärilar, humlor och vildbin. I ett samarbete med Lantbruksuniversitetet kan man följa utvecklingen genom att kontinuerligt inventera förekomsten av viktiga pollinerare i parken.

HSB har en uttalad vision att vara en viktig aktör för det hållbara samhället. I samband med bygget av solcellsparken ville HSB även ta ett större grepp kring själva marken som parken är byggd på genom att etablera en viktig livsmiljö för pollinerare. Syftet med projektet är att följa upp hur olika åtgärder kan gynna pollinerande insekter i och runt om parken.

Projektet genomförs tillsammans med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala som under 2020 påbörjade inventeringen genom att lägga ut 12 transekter i omgivningen runt solcellsparken i olika typer av miljöer: betesmarker, vägkanter, kraftledningsgata och vall. Varje transekt inventerades två gånger under sommaren: i början av juli och i början av augusti. Transekterna ligger fast under kommande år, så att det går att upprepa inventeringarna och se eventuella förändringar. I och med att bygget av parken var i full gång gjordes inte någon inventering i själva parken. Totalt, längs alla transekter observerades under 2020, 18 arter av dagfjärilar och 14 arter av humlor.

Roligaste arten som hittades är nog Mindre bastardsvärmare, en fjäril som är rödlistad i Artdatabanken och där det står att arten är knuten till det öppna småskaligt brukade kulturlandskapet men att denna typ av livsmiljö har försvunnit från många platser i takt med det att det alltmer rationaliserade jordbruket breder ut sig.

Jon Leo Rikhardsson, VD på HSB Södermanland säger: ”Vår förhoppning är att en blommande solcellspark kan främja artrikedomen i jordbrukslandskapet, och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

För 2021 är planen att växla upp projektet genom att genomföra följande:

  1. Lägga ut fasta provytor inom solcellsparken, och göra en första växtinventering.
  2. Lägga ut transekter för insektsinventering inom solcellsparken, och göra en första insektsinventering i själva solcellsparken.
  3. Återupprepa insektsinventeringen i det omgivande landskapet, men med komplettering även i början av säsongen, för att täcker in hela perioden från slutet av maj till början av augusti. Åtminstone antalet fjärilsarter borde då kunna öka en del, eftersom det finns flera arter som bara är aktiva på våren eller i början av sommaren.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Rikki Jonsson

Kommuikationsansvarig 010-442 55 05

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.