Gå direkt till innehåll
Vattenskador – Vem är ansvarig?

Blogginlägg -

Vattenskador – Vem är ansvarig?

Vattenskador är aldrig roliga och kan, förutom att skada den egna lägenheten, även medföra omfattande följdskador. Det är därför viktigt att förstå vem som bär ansvaret när en vattenskada uppstår. Hur fördelas ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren vid vattenskador egentligen?


Ansvarsfördelningen vid vattenskador

Fördelningen av underhålls- och reperationsansvaret vid vattenskador framgår av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Den som är underhållsansvarig över något ska vidta nödvändiga underhålls- och reparationsåtgärder när behov uppstår. Den som är underhållsansvarig ska även svara för kostnaderna som uppstår på grund av åtgärderna. En enkel huvudregel är att bostadsrättshavaren ansvarar för sådant som finns inne i lägenheten, medan föreningen ansvarar för sådant som finns utanför lägenheten, även om det från detta finns vissa undantag.

Vid vattenskador har föreningen ett långgående ansvar. Vid vattenskador är det föreningens ansvar att göra en undersökning av skadans omfattning. Om det inte går att utesluta skador på underliggande skikt är det föreningens skyldighet att stå för utrivning av ytskikten i den omfattning som är nödvändig för att skadan ska kunna åtgärdas på ett fackmässigt sätt. Om det finns behov av uttorkning av de delar som föreningen enligt stadgarna bär underhålls- och reparationsansvar för ska föreningen även genomföra uttorkning av dessa delar. Exempel på en sådan del är bjälklaget. Kortfattat kan man säga att föreningen ansvarar för tre U vid en vattenskada; utredning, utrivning och uttorkning. Efter att föreningen genomfört dessa åtgärder samt reparerat det föreningen ansvarar för är det bostadsrättshavarens ansvar att återställa ytskikten.


Specialregler vid vattenledningsskada

Vid vattenledningsskador gäller en särskild ansvarsfördelning. Med vattenledningsskada menas en skada som orsakats av att en trycksatt kall- eller varmvattenledning har brustit. Vid vattenledningsskador är huvudregeln att föreningen även åtgärdar och återställer alla följdskador. Bostadsrättshavaren ansvarar endast för reparation om skadan uppkommit genom dennes oaktsamhet eller oaktsamhet av exempelvis någon som utför arbete i lägenheten för dennes räkning. Vid vattenledningsskador är det således oftast föreningen som bekostar återställande av exempelvis ytskikt.  


Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Kontakta oss för hjälp. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden