Gå direkt till innehåll
Vem beslutar om årsavgiften?

Blogginlägg -

Vem beslutar om årsavgiften?

Kan styrelsen i en bostadsrättsförening på egen hand besluta om en plötslig höjning av årsavgiften? Vad händer om jag inte håller med om höjningen?

När man köper en bostadsrätt köper man rätten att bo i en bostad i föreningen, inte själva bostaden i sig. Fastigheten där bostaden är belägen ägs av föreningen som i sin tur har ett fastighetsägaransvar, ett ansvar att ta hand om och underhålla fastigheten och föreningen. Enligt både lag och HSB:s normalstadgar är den boende skyldig att betala en månatlig avgift till föreningen, en så kallad årsavgift. Årsavgiften ska täcka kostnader för föreningens löpande verksamhet och årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen. Styrelsen gör en bedömning mot bakgrund av föreningens ekonomi och ser vilka kostnader föreningen har, till exempel kostnader för sophantering och fastighetsskötsel, räntor och amorteringar.

Det är inte ovanligt att en styrelse beslutar om att höja årsavgiften, ibland så mycket som 10% och det väcker ofta frågor om styrelsen kan göra så hur som helst. Svaret på den frågan är ja. Årsavgiftens storlek är en fråga som är exklusiv för styrelsen att besluta om. Plötsliga höjningar är därmed inte ovanligt och saker som kan medföra en höjning är till exempel om föreningen genomför en större renovering eller om föreningen av andra orsaker har högre kostnader. Det kan också vara så att föreningen nyligen fått en ny styrelse som gör en annan bedömning av föreningens ekonomi och därför anser att årsavgiften bör höjas.

Det finns ingen gräns för hur hög en höjning av årsavgiften får vara, allt beror på vad nuvarande styrelse anser är en rimlig summa. Det finns ingen möjlighet att överklaga en höjning av årsavgiften utan om man som medlem är missnöjd och anser att höjningen är oskälig får denne vid nästa stämma rösta för en annan styrelse som i så fall kan justera årsavgiften.

Även om man anser att årsavgiften är för hög är det viktigt att man betalar den i tid. Om inte styrelsen beslutar något annat framgår det av stadgarna att årsavgiften ska betalas en gång i månaden, senast sista vardagen före ett månadsskifte. Om årsavgiften inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta och man riskerar också att få bostadsrätten förverkad. 

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm