Pressmeddelande -

Klart med ny Översiktsplan – Huddinge ska få fler levande stadsmiljöer

10 000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser fram till 2030, Spårväg Syd från Flemingsberg via Kungens Kurva till Älvsjö och helt nya stadsdelar i Glömstadalen och Loviseberg. Det är några av punkterna i den nya översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i måndags.

Ambitionerna är höga när Huddinge ska växa i takt med Stockholms-regionen och samtidigt utvecklas mot visionen att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet.

– Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste och mest strategiska dokument. Inriktningen är en stark tillväxt och att den ska ske på ett hållbart sätt. Vi vill bygga levande stadsmiljöer där bostäder, arbetsplatser, handel och service samspelar. I de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva liksom i Huddinge centrum och Storängen kommer många nya bostäder och arbetsplatser att tillkomma, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland annat innebär den nya översiktsplanen att beslut och planering ska utgå från vardagsperspektivet, vilket innebär att kollektivtrafik, utbud av kommunal service och skolor/förskolor ska finnas så nära att det underlättar för människors vardagspussel. Men planen berör även miljömål där värn-andet av grönområden och en minskning av klimatutsläppen står på listan.

– En viktig del av Huddinges attraktionskraft är närheten till naturen. Därför är det viktigt att ny
bebyggelse tillkommer i första hand genom förtätning i centrala och kollektivtrafiknära lägen för att kunna bevara stora samman-hängande grönområden. I planen prioriteras gång-, cykel- och kollektiv-trafik vilket minskar bilberoendet och uppmuntrar till en miljövänligare livsstil. Andra viktiga åtgärder i planen är upprustning och utbyggnad av parker och lekplatser men också att bygga mer energieffektivt, säger Tomas Hansson.

I översiktsplanen beskrivs också arbetet för en bättre integration i kom-munen. En bra blandning av bostadstyper och upplåtelseformer ska efter-strävas i alla områden för att öka sammanhållningen och minska segregationen.

– Det är viktigt att ta hänsyn till områdets arkitektur och karaktär när vi planerar för nya bostadstyper i
befintliga bostadsområden, och vår ambition är att med god anpassning blanda bostäder så att människor inte måste flytta från området när man behöver en annan bostadstyp, säger Tomas Hansson.

Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • översiktsplan
 • huddinge
 • kristdemokraterna
 • tomas hansson
 • samhällsbyggnad
 • levande stadsmiljöer
 • 2030
 • bostäder
 • arbetsplatser
 • lekparker
 • gång- och cykelbanor
 • energieffektiva bostäder

Regioner

 • Huddinge