Pressmeddelande -

Uttalande från Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet och Kristdemokraterna i Huddinge

Vi vill göra följande kommentar till centerpartiets förslag om exploatering i naturreservatet Gömmarskogen i anslutning till Kungens kurva.

 ”Vi säger nej till centerpartiets förslag eftersom det förstör värdefull natur och går emot vår strävan att skapa tätare och levande stadsmiljö i Kungens kurva. Det finns andra förslag om bostadsbyggande i Kungens kurva som betydligt bättre stämmer överens med vår inriktning att i första hand förtäta och planera för ett effektivare markutnyttjande i redan exploaterade områden. Problemet med Kungens kurva är inte att det är för mycket natur - snarare för mycket markparkeringar.

 Vi noterar att centerpartiet inte berättar att hela den planerade bebyggelsen är tänkt att ske på mark som är skyddad som naturreservat. Gömmarens naturreservat är en grön lunga i västra Huddinge och ett mycket välbesökt område för friluftsliv och rekreation. De gröna värdena är högt prioriterade av våra partier och en av de starkaste drivkrafterna att flytta till Huddinge.”

 Fakta Kungens kurva

 Det pågår för närvarande ett omfattande arbete i kommunen med att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Kungens kurva. Förslaget innebär att Kungens kurva ges en tätare och mer stadslik gatu- och bebyggelsestruktur. Utgångspunkten är att handeln ska vara drivkraften men att området ska kompletteras med upplevelser, kultur, kontor och andra verksamheter så att det tillsammans med Skärholmen blir en komplett stadskärna. Vi vill skapa ett trivsamt område att besöka såväl till fots som med bil och spårvagn för de 30 miljoner människor som besöker området årligen. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser kan bli verklighet i Kungens kurva. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen.

 För mer information kontakta:

Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 08-535 301 57
E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Tomas Hansson (KD)
Kommunalråd och ordf. samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 08-535 313 51
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Malin Danielsson (FP)
Kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden
Telefon: 08-535 301 83
E-post: malin.danielsson@huddinge.se

Katharina Wallenborg
Kommunalråd
Telefon: 08-535 301 88
E-post: katharina.wallenborg@huddinge.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • politik
  • moderaterna
  • kristdemokraterna
  • huddinge
  • folkpartiet
  • drevvikenpartiet

Regioner

  • Stockholm