Pressmeddelande -

Huddinge satsar extra på modersmålsundervisning


Under 2009 satsar Huddinge kommun 6 miljoner extra för att kunna ge eleverna undervisning i modersmål, svenska som andra språk och studiehandledning på sitt eget modersmål.

- Vi är övertygade om att språket har en nyckelroll i lärandet. Språket är grunden för allt lärande. Behärskar inte eleven ett språk vet vi att inlärningen i andra ämnen stannar av. Språket är oerhört viktigt för Huddinges barn. Därför är det glädjande att vi får extra pengar till arbetet med modersmål och svenska som andraspråk säger Inga-Lill Tingström, chef för grundskolan i Huddinge.

Modersmål från förskoleklass
Huddinge erbjuder elever undervisning i modersmål redan från förskoleklass upp till gymnasiet. 2002 hade kommunens grundskolor 290 elever som läste modersmål. Idag är det 1300 elever som får undervisning på 30 olika språk. Inom gymnasieskolorna finns idag cirka 200 elever som undervisas i 13 olika språk.

Undersökningar visar att barn som läser modersmål i högre utsträckning når målen i till exempel engelska och samhällsorienterade ämnen. - Den nationella utvärderingen visar att de elever som har betyg i modersmål genomgående har bättre resultat på prov och högre slutbetyg i engelska jämfört med de elever som inte har modersmålsundervisning. Vi vet också att elever som har betyg i modersmål har högre meritvärde i samtliga ämnesområden och särskilt i SO-ämnena förklarar Inga-Lill Tingström.

Undervisningen i modersmål sker efter ordinarie skoltid och eleverna som läser svenska som andra språk läser ämnet på skoltid, istället för svenska. Även handledningen sker under ordinarie skoltid. Arbetet med modersmålundervisningen, svenska som andra språk och handledning utvärderas dels internt i kommunen dels i samverkan med andra kommuner på Södertörn.
- Samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är oerhört viktigt. Det har bland annat lett till tydligare och likriktade riktlinjer för hur man sätter betyg. Erfarenhetsutbytet som sker vid nätverksträffar är också oerhört viktigt för vidareutveckling av modersmålsundervisningen avslutar Inga-Lill Tingström.


För mer information kontakta
Ingalill Tingström, grundskolechef i Huddinge telefon 535360 70.

Ämnen

  • Skola

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71