Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ)

Tid 14 Februari 2007 16:00 – 16:00

Plats Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 klockan 16.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl 15.00. Ärenden på stämman/Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VDs anförande. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern¬revisionsberättelse. 9. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balans¬räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direk¬tören. 12. Fastställande av antal styrelseledamöter. 13. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden. 14. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. 17. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,60 kronor per aktie samt en extra utdelning om 10,00 kronor per aktie, totalt 11,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 27 mars 2007. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg den 30 mars 2007. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter, utom verkställande direktören Ivo Stopner, 175 000 kronor. Det föreslås att arvode till revisorerna utgår för nedlagd tid med enligt räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision. Val av ordförande vid årsstämman samt val av styrelseordförande och styrelseledamöter Det föreslås att Fredrik Lundberg väljes till ordförande på årsstämman. Styrelsen föreslås bestå av nio ordinarie ledamöter. Omval föreslås av Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Fredrik Lundberg, Hans Mertzig, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner. Till ny ledamot föreslås Louise Lindh. Louise Lindh är civilekonom och sedan 2005 verksam som VD-assistent i Fastighets AB L E Lundberg. Vidare föreslås att Fredrik Lundberg väljes till styrelsens ordförande. Bakom förslagen beträffande ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna, står aktieägare representerande mer än 50 procent av såväl antalet aktier som röster. Upplysning angående revisorer På ordinarie bolagsstämma 2004 omvaldes aukt revisor Bo Ribers till ordinarie revisor och aukt revisor Stefan Älgne till revisorssuppleant för en period av fyra år. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att principerna för ersättning till koncernledning och ledande befattningshavare skall utgöra marknadsmässiga löner samt ett begränsat resultatrelaterat bonusprogram på det sätt som tidigare har tillämpats i bolaget. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år. Inga aktierelaterade incitamentsystem föreslås. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman den 22 mars 2007 att ge styrelsen förnyat bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att bl a ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma på annat sätt än på Stockholmsbörsen avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således med avvikelse från aktieägares företrädesrätt överlåta aktier till viss person som likvid för sådant förvärv. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje tid innehar. Bestämmelserna i aktiebolagslagen 19 kap 35-37 §§ samt 13 kap 36 och 38 §§ skall iakttagas. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 16 mars 2007, varvid aktieägare som låtit förvaltar¬registrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman, vilken registrering måste vara genomförd den 16 mars 2007. dels anmäla sig till bolaget under adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm eller per telefon 08-762 90 00 eller per telefax 08-762 90 01 eller per e-post på adress anm@hufvudstaden.se senast den 16 mars 2007 klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas och vara bolaget tillhanda före årsstämman. Fullmakter, som skall uppvisas i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg. Inträdeskort till årsstämman kommer ej att utsändas. Personuppgifter Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer endast att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och i tillämpliga fall, stämmoprotokoll. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida. Tillgängliga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till utdelning jämte styrelsens motiverade yttrande därtill, styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och avyttra egna aktier jämte motiverat yttrande därtill, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida från och med den 8 mars 2007. Stockholm i februari 2007 Hufvudstaden AB (publ) Styrelsen

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Stockholm