Pressmeddelande -

Bolagsstämma i Hufvudstaden AB (publ)

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2004 klockan 17.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Ärenden på stämman/Förslag till dagordning Stämmans öppnande. Val av ordförande. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av justeringsmän tillika rösträknare. Godkännande av dagordning. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. VDs anförande. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt mandattider. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Val av revisor och revisorssuppleant. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. Behandling av förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman beslutar a) att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté; b) att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en ersättningskommitté; c) att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en revisionskommitté. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2003 av 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 23 mars 2004. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg den 26 mars 2004. Fastställande av arvoden till styrelsen Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 125 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Val av styrelseledamöter På bolagsstämman kommer följande styrelseledamöter att föreslås för omval: Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Mats Jansson, Fredrik Lundberg, Hans Mertzig, Ivo Stopner och Bo Waldemarson. Till ny styrelseledamot kommer Anna Klingspor att föreslås. Val av revisorer På bolagsstämman kommer att föreslås omval för en ny mandattid enlig ABL av Bo Ribers som ordinarie revisor och Stefan Älgne som revisorssuppleant. Båda är auktoriserade revisorer på KPMG. Bakom förslagen beträffande arvoden, styrelseledamöter och revisorer står aktieägare representerande mer än 50 procent av såväl antalet aktier som röster. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsen har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 18 mars 2004 att ge styrelsen bemyndigande under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma att förvärva egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och begränsas av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma på annat sätt än på Stockholmsbörsen avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet och således med avvikelse från aktieägares företrädesrätt överlåta aktier till viss person som likvid för sådant förvärv. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar. Bestämmelserna i ABL 7 kap 21-22 §§ skall därvid iakttas. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 mars 2004, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman, vilken registrering måste vara genomförd den 8 mars 2004. dels anmäla sig till bolaget under adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm eller per telefon 08-762 90 00 eller per telefax 08-762 90 01 eller per e-post på adress anm@hufvudstaden.se senast den 12 mars 2004 klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas och vara bolaget tillhanda före bolagsstämman. Fullmakter, som skall uppvisas i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens ovan nämnda förslag till bemyndigande att förvärva och avyttra egna aktier finns tillgängliga hos bolaget från och med den 4 mars 2004. Stockholm i februari 2004 Hufvudstaden AB (publ) Styrelsen

Ämnen

  • Företagande