Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2008

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 10 procent till 222 mnkr (202). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror. • Substansvärdet efter avdrag för beslutad utdelning uppgick till 72 kronor per aktie (73 vid årsskiftet). • Periodens resultat uppgick till 120 mnkr (131), motsvarande 0,58 kronor per aktie (0,64). Minskningen förklaras av en negativ värdeförändring i räntederivat. • Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 330 mnkr (304), en ökning med 8 procent. • Hyresvakansgraden vid periodens slut var fortsatt låg och uppgick till 3,8 procent (3,3 vid årsskiftet). Stockholm den 8 maj 2008 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2008. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om 370 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 23 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 100 personer varav 10 arbetar i Göteborg.

www.hufvudstaden.se