Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2010

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd minskade med 2 procent till 225 mnkr (230). Resultatförändringen förklaras främst av något högre hyresförluster och ökade kostnader till följd av den stränga vintern.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 126 mnkr (-308), motsvarande 0,61 kronor per aktie (-1,49). Det högre resultatet förklaras av att ingen värdeförändring i fastighetsbeståndet bedöms ha skett under perioden.

• Soliditeten uppgick till 52 procent, nettobelåningsgraden till 19 procent och räntetäckningsgraden var 7,9 gånger.

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 18,3 mdkr (18,1 vid årsskiftet). Ökningen förklaras främst av förvärv av två fastigheter i Göteborg.

• Substansvärdet efter avdrag för beslutad utdelning uppgick till 61 kronor per aktie (62 vid årsskiftet).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 339 mnkr (342), en minskning med 1 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,2 procent (6,2 vid årsskiftet) och exklusive pågående projekt 5,3 procent (4,0 vid årsskiftet).


Stockholm den 3 maj 2010

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2010


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2010, kl 11:10.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans,
telefon 08-762 90 00.

Ämnen

  • Bygg, fastighet