Pressmeddelande -

Stabilt resultat för Hufvudstaden

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 109,7 mnkr (122,8). • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 5,2 procent till 193,2 mnkr (203,8) för jämförbart bestånd. Det lägre resultatet förklaras av kostnader i samband med vidareförädling av flera fastigheter. • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 331,7 mnkr (333,8). • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,2 procent (7,1 vid årsskiftet). Ökningen förklaras av en större avflyttning efter årsskiftet. • Resultat per aktie uppgick till 0,53 kronor (0,60). Stockholm den 9 maj 2006 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2006 Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om 370 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 23 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 100 personer varav 10 arbetar i Göteborg.

www.hufvudstaden.se