Gå direkt till innehåll
Anrika familjestiftelser går ihop för att förnya demokratin

Pressmeddelande -

Anrika familjestiftelser går ihop för att förnya demokratin

Bonniers familjestiftelse gör gemensam sak med Hugo Stenbecks Stiftelse i ett unikt samarbete för att stärka ungas plats och inflytande i demokratin. Tillsammans har stiftelserna valt ut sju initiativ som både får finansiellt stöd och stöttning under ett år. Dessa initiativ arbetar alla på olika sätt för att genom kunskap och inkludering stärka ungas möjligheter i samhället.

- Vi har identifierat ett demokratiskt underskott som vi akut behöver åtgärda för att framtidssäkra demokratin. Vi har därför avsatt tillsammans 4 miljoner kronor årligen i tre år för att stärka ungas inflytande, berättar Sara Damber, verksamhetschef på Hugo Stenbecks Stiftelse.

Stiftelserna ser att samtidigt som samhällsengagemanget bland unga ökar, så lyckas de demokratiska institutionerna och traditionella föreningslivet inte att rekrytera unga. Det växande utanförskapet leder till ökade skillnader mellan olika grupper av unga. Var fjärde ung känner sig inte delaktig i samhället. Frågor som är relevanta för unga får inte tillräckligt genomslag i samhällsdebatten och i politiken. Ungas röster hörs inte och ungas inflytande i demokratiska beslutsprocesser är lågt.

Ett av de sju initiativ som får stöd är ”Sveriges röster” som verkar för att unga ska kunna producera berättelser och göra sina unika röster hörda i offentligheten för att motverka fördomar och stereotypa föreställningar. ”Sveriges röster” drivs av mediehuset Fanzingo i samarbete med bland annat Göthenburgo, föreningen Narrativet i Skellefteå, Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen och andra aktörer från Malmö till Haparanda.

- Via Sveriges Röster har jag fått ut min och andra ensamkommande tjejers berättelse i media. Jag har upplevt kraften i media och nu valt att själv utbilda mig till journalist, och kommer inom kort publicera min första artikel på plattformen sverigesroster.se, säger Sara 19 år som bor i Västernorrland.

Stiftelserna har i sin urvalsprocess granskat ett stort antal möjliga samarbeten med 55 medverkande aktörer, samarbeten mellan och inom civilsamhället, traditionella barnrättsorganisationer, nystartade sociala idéer, kommuner och universitet.

- Om vi ska ha en chans att lösa samhällets utmaningar är det viktigt med samverkan och fokus. Demokratins förankring hos unga, och inkluderingen av invandrade svenskar, är en ödesfråga för många år framåt. I det här samarbetet ser vi både en chans att stärka arbetet i frågor om ungas inkludering, men också en unik möjlighet att lära av andra. Vi ser fram mot att arbeta nära Fanzingo och de andra initiativen både för att stötta, men också för att själva få nya perspektiv, säger Fabian Bonnier från Bonniers familjestiftelse.

Demokratibygget får stöd för att stärka ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet. Genom en undervisningsmodell för högstadiet knyter Demokratibygget ihop skolans demokratiuppdrag, inklusive elevrådsarbetet, med aktiviteter inom kommunens ungdomsinflytandearbete. Det sker i ett samarbete med Farstavikens skola och Värmdö kommun.

- Att vi har fått den här möjligheten med Demokratibygget gör att vi kan få in mer av ungas röster och perspektiv i besluten. Det stärker våra kunskaper och gör också att jag som ung hittar min egen röst och kan stå för det jag tror på. När jag får utrymme och uppmärksamhet för det jag tycker och tänker, stärks min självkänsla, säger Smilla Rosén, ledamot i elevrådsstyrelsen på Farstavikens skola.

De övriga fem initiativ som får stöd är:

Folkets Husby får stöd för att stärka äldre tonåringar i Norra Järva att agera förebilder för yngre tonåringar i samma område genom ett fadderskapsprogram med fokus på utbildning, empowerment, relationsbyggande och normkritik i samarbete med Husby Ungdomsgård.

Ungdom Mot Rasism får stöd för att stärka barns och ungdomars självständiga organisering samt deras inflytande i samhället genom ett mentorskapsprogram och ledarskapsutbildning samt antirasistisk gräsrotaktivism i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Raoul Wallenberg Academy får stöd för att mobilisera och kompetensutveckla nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering genom ett mikrobidrag som ska delas ut till nystartade föreningar som främjar ungas delaktighet, i samarbete med Ungdomar.se, we_change och Fryshuset.

RFSL Ungdom får stöd för att med hjälp av samarbetspartners nå asylsökande hbtq-ungdomar i Migrationsverkets förvar, stärka ungdomarna att kunna tillvarata sina rättigheter samt att sprida deras röster till makthavare.

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) får stöd för att i stor skala samla in asylsökande barns och ungas vittnesmål för att sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige, i samarbete med Linköpings Universitet.

Presskontakter:
Sara Damber Fabian Bonnier
Verksamhetschef, Hugo Stenbecks Stiftelse Ordförande, Bonniers Familjestiftelse
070 762 00 28, sara.damber@hsstiftelse.se 070 344 00 55, fabian@bonnier.se

Ämnen

Kategorier


Hugo Stenbecks Stiftelse stärker barns och ungas rättigheter och möjligheter i Sverige. Vi initierar, medskapar och stöttar interna och externa projekt och verksamheter. Syftet med våra stöd och våra egna initiativ är att uppnå långsiktig förändring i samhället med fokus på att stärka barns inflytande och förbättra situationen för de mest utsatta barnen.

Bonniers Familjestiftelse uppdrag är att stärka kommande generationers möjlighet att utveckla och delta i det demokratiska samtalet. Ett pluralistiskt samtal med respekt för varandras rätt att formulera och uttrycka sin åsikt är central för den demokrati som vi som företagande familj verkar och lever i. I Bonniers Familjestiftelse arbetar vi idag genom att stötta interna projekt inom familjens verksamheter såväl som externa verksamheter som på olika sätt arbetar i linje med vårt uppdrag.

För mer information: http://www.youth2020.se/

Presskontakt

Frank Berglund

Frank Berglund

Presskontakt t.f Generalsekreterare Youth 2030 Movement 0708 43 65 20
Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, Child10, Youth 2030 Movement 070 762 00 28
Johanna Wilkens

Johanna Wilkens

Presskontakt 0791023636

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse