Skip to main content

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2016 08:37 CEST

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 8 september 2016. Det finns 2 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Idogen och teckningskursen har fastställts till 8,18 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Beräkning av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie. Teckningskursen har beräknats till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik, inom intervallet 6,85‒10,25 SEK, under den period på 20 handelsdagar som slutade två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 8‒29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Teaser kommer att offentliggöras när nyttjandeperioden inleds.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera