Pressmeddelande -

IFS utökar återköp av egna aktier

Styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), har beslutat, i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 mars 2010, att utöka det beslut om återköp av B-aktier i IFS som kommunicerades den 29 april 2010. Syftet är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Det totala antalet aktier kommer inte att överskrida 500 000 B-aktier, motsvarande cirka 1,9% av det totala antalet utestående aktier i IFS. Förvärvsbeloppet är högst 40 Mkr. Styrelsen avser att föreslå för nästkommande årsstämma att de återköpta aktierna ska makuleras.

Återköpen är under genomförande från och med 29 april, som tidigare meddelats, på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.

Bolaget äger för närvarande 240 739 B-aktier varav 147 501 är föremål för makulering och 93 238 har köpts sedan 29 april. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26 405 422 aktier. Däri ingår inte de 147 501 som är föremål för makulering.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2010 kl. 16.25.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping — Telefon: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Kontakter

Anne R. Vandbakk

Presskontakt Corporate Communications Director +47 66 90 74 10