Gå direkt till innehåll
Myndigheter behöver fördjupa sitt arbete mot korruption

Pressmeddelande -

Myndigheter behöver fördjupa sitt arbete mot korruption

Många myndigheter har idag antagit grundläggande åtgärder mot korruption och arbetet är under utveckling. Men myndigheterna har svårt att få till ett kontinuerligt och integrerat antikorruptionsarbete. Det visar Statskontorets första lägesbild över de statliga förvaltningsmyndigheternas arbete mot korruption.

Som ett led i regeringens handlingsplan fick Statskontoret i december 2020 i uppdrag att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. I uppdraget ingår bland annat att ta fram lägesbilder över myndigheternas arbete mot korruption. Idag lämnar de över den första lägesbilden, som bland annat bygger på en enkät till 209 myndigheter och intervjuer med 9 myndigheter, till regeringen. Enligt lägesbilden har myndigheterna lättare att genomföra grundläggande åtgärder, såsom att ta fram interna styrdokument och rutiner. Många introduktionsutbildningar inkluderar även information om korruption.

Vidare visar lägesbilden att myndigheterna idag använder flera olika åtgärder för att upptäcka och förebygga korruption och oegentligheter. Fler myndigheter genomför även fler åtgärder än tidigare. Statskontoret konstaterar även att det idag redan finns stöd och expertkompetens i statsförvaltningen som i viss utsträckning kan möta de behov som identifierats.

Samtidigt framgår att myndigheter har svårt att få till ett djupare, integrerat och kontinuerligt arbete mot korruption. En del myndigheter har exempelvis svårigheter att genomföra kvalitativa riskanalyser som kan läggas till grund för nödvändiga och effektiva insatser. Statskontoret menar även på att många myndigheter misslyckas med att integrera aktiviteter mot korruption i befintliga arbetsprocesser.

Snäv förståelse av begreppet korruption

Bland myndigheterna finns en snäv förståelse av begreppet korruption. Detta eftersom en del myndigheter begränsar definitionen av begreppet korruption till mutbrott. Därutöver skiljer vissa på arbete mot korruption och oegentligheter med arbete mot intressekonflikter, jäv och bisysslor. Det kan leda till att insatserna inte är tillräckliga.

– En förutsättning för att myndigheterna ska kunna bedriva ett framgångsrikt antikorruptionsarbete är att det finns en djupare förståelse kring vilka typer av ageranden som ingår i korruptionsbegreppet. Detta gäller även för att kunna identifiera och rapportera misstänka korruptionsfall. I och med att mutbrottsbestämmelserna inte alltid fångar upp den typiska svenska korruptionen bör myndigheterna prioritera att genomföra kunskapshöjande insatser, säger Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

  Behov av en kombination av åtgärder

  För att myndigheternas antikorruptionsarbete ska ge ett effektivt skydd framhåller Statskontoret att det finns ett behov av utveckling. Genom en kombination av olika arbetssätt och med målinriktade åtgärder blir antikorruptionsarbetet mer strukturerat. Det är centralt att arbetet är baserat utifrån risker, anpassat efter verksamheten och integrerat i de processer som finns på plats. Slutligen konstaterar Statskontoret att det idag finns goda förutsättningar för att de statliga förvaltningsmyndigheternas antikorruptionsarbete kan fortsätta att utvecklas.

  Du kan läsa Statskontorets lägesbild här.

  Ämnen

  Taggar


  Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

  Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

  Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

  Presskontakt

  Hayaat Ibrahim

  Hayaat Ibrahim

  Presskontakt Generalsekreterare 0855510056

  För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

  Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

  Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

  Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

  Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

  Institutet Mot Mutor
  Brunnsgatan 2
  10321 Stockholm
  Sverige