Pressmeddelande -

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 IMPACT EUROPE GROUP

· Den globala alliansen som bildats föregående år tillsammans med The Whitlock Group har vidareutvecklats med nya medlemmar från flera kontinenter.
· Nettoomsättning 408,8 (481,9) MSEK, 15% minskning.
· Orderingång 419,9 (455,8) MSEK.
· Orderstock 98,9 (87,8) MSEK. Vilket är en ökning med 13%.
· Totala omkostnader 148,1 (167,2) MSEK, 11% minskning.
· Resultat före skatt (EBT) 1,6 (-0,9) MSEK.
· Soliditet 21% (18%).


Kommentarer till resultat och omsättning
Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 408,8 (481,9) miljoner kronor, en minskning med 73,1 miljoner kronor (15 procent) jämfört med föregående år.

Orderingången under 2009 uppgick till 419,9 (455,8) miljoner kronor. En minskning med 8 procent jämfört med föregående år. Orderstockens storlek per 31 december 2009 uppgick till 98,9 miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor mer än vid ingången av året. Orderingången överstiger därmed faktureringen med 3 procent för året.

Bruttomarginalen uppgick till 38 (37) procent.

Totala omkostnader uppgick till 148,1 (167,2) miljoner kronor, en minskning med 19,1 miljoner (11 procent). Mätt i relation till omsättningen uppgick omkostnaderna till 36 (35) procent.

Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 1,6 (-0,9) miljoner kronor. Den positiva resultatutvecklingen är framför allt ett resultat av genomförda kostnadsrationaliseringar i slutet av 2008 samt att bruttomarginalen ökats.

Omräkning har skett i denna rapport av jämförelsetalen med -1,8 miljoner kronor avseende felaktiga projektperiodiseringar rörande det norska dotterbolaget i bokslutet 31 december 2008. Resultatutvecklingen i den norska verksamheten har varit negativ och efter gjord omräkning bidrar dotterbolaget med -10 miljoner kronor till koncernens resultat för 2009.

Verksamhetsområden
Koncernen är i huvudsak indelad i fyra verksamhetsområden och nettoomsättningens procentuella fördelning mellan dessa framgår av följande:

Område | 2009 | 2008 |
Systemlösningar | 73% | 68% |
Produkter | 9% | 10% |
Service & tjänster | 15% | 15% |
Uthyrning | 3% | 7% |

Efter försäljningen av den svenska uthyrningsverksamheten under fjärde kvartalet 2008 bedrivs numera uthyrning endast i Storbritannien.

Geografiska marknader
Koncernen har under 2009 bedrivit verksamhet via helägda dotterbolag i Storbritannien, Sverige och Norge. Omsättningens procentuella fördelning på geografiska marknader framgår av följande:

Land | 2009 | 2008 |
Storbritannien | 55% | 55% |
Sverige | 33% | 32% |
Norge | 12% | 13% |

Personal
Antalet anställda den 31 december 2009 uppgick till 207 (228) personer vilket innebär en nettominskning med 21 personer under året. Minskningen beror i huvudsak på förändringar genomförda under Q4 2008 som haft effekt i inledningen av 2009.

Land | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
Storbritannien | 148 | 166 |
Sverige | 43 | 45 |
Norge | 16 | 17 |
Totalt | 207 | 228 |

Finansiell ställning och investeringar
Koncernen redovisar ett kassapositivt resultat för året genom att resultat före avskrivningar belastat med finansiella poster exklusive ej realiserade valutakursdifferenser uppgick till 7,9 (13,0) miljoner kronor. Totalt kassaflöde under 2009 uppgick till -4,1 (1,4) miljoner kronor. Koncernens räntebärande skulder inklusive användandet av fakturakrediter har under året minskat med 0,9 miljoner kronor.

Per 31 december 2009 uppgick koncernens likvida medel till 3,3 (7,4) miljoner kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per 31 december 2009 till 29,1 miljoner kronor. Vid årets början uppgick det egna kapitalet till 27,4 miljoner kronor och har därefter påverkats av periodens resultat om 0,4 miljoner kronor samt valutakurseffekter mm med 1,3 miljoner kronor.

Årets investeringar i materiella anläggnings-tillgångar uppgick till 5,5 (5,8) miljoner kronor.

Global allians vidareutvecklas
Den globala allians som grundades under 2008 i samarbete med The Whitlock Group har vidareutvecklats. Alliansen har nu medlemmar och partners som geografiskt har en mycket bra täckning.

Aktiekapital och emissioner
Under slutet av år 2009 och början av 2010 har en sk Unitemission genomförts. Varje Unit har uppdelats på ett skuldebrev respektive teckningsoptioner för teckande av aktier i bolaget. Antalet aktier uppgår till 519.418.579 stycken motsvarande aktiekapital med 51.941.857:90 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan utspädningseffekten bli cirka 10 procent.

Impact Europe aktien
Aktien är fn ej listad eller noterad.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag Impact Europe Group AB (publ) bedriver koncerngemensam administration och ledning. Moderbolagets nettoomsättning under 2009 uppgick till 6,2 (5,6) miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (-5,5) miljoner kronor. Av överskottet avser 1,8 miljoner kronor värdeförändring avseende aktier i dotterbolag.

Soliditeten i moderbolaget uppgick per 31 december 2009 till 74 (64) procent och nettoskuldsättningsgraden till 0,0 (0,3).

Redovisningsprinciper/riskbeskrivning
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs på sidorna 23 - 28 i årsredovisningen 2008. Aktuell riskbeskrivning finns på sidan 44 i årsredovisningen för 2008. Dessutom hänvisas till de mer detaljerade beskrivningarna beträffande tillämpade redovisningsprinciper och riskbeskrivning som beskrives i årsredovisningen för 2009, vilken publiceras inom kort.

Förslag till utdelning
Styrelsen kommer att föreslå att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret.

Framtidsutsikter samt händelser sedan bokslutsdagen
I april månad 2010 har samtliga aktier i det svenska och det norska dotterbolaget sålts till Atea. Detta gör att koncernens verksamhet fokuseras till Storbritannien. Det är också i Storbritannien som koncernen sedan tidigare bedriver huvuddelen av verksamheten. Försäljningen har skett till ett Enterprice value av 49,8 miljoner kronor. Sammantaget bedömer vi framtidsmöjligheterna för koncernen som goda.

Kalendarium/Nästa rapport
Årsstämma hålls i företagets lokaler på Solna Strandväg 3 i Solna klockan 15.00 torsdagen den 17 juni 2010.

Delårsrapport för perioden januari-juni 2010 publiceras i september 2010.

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Solna den 12 maj 2010

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen

Lars Staff
Styrelseledamot

Ole J. Fredriksen
Styrelseordförande

Ivar S. Eide
Styrelseledamot

Fredd Causevic
Vd


För ytterligare information, kontakta:
Fredd Causevic, CEO +47 907 999 08
Torbjörn Samuelsson, CFO +46 8 585 385 00

Impact Europe Group AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna
Tel: +46 8 585 385 00, fax: +46 8 29 26 40,
E-post: groupinfo@impact-europe.se web: www.impact-europe.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Bokslutskommuniké 2009.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Lars Staff

Presskontakt VD +47 900 59 000