Pressmeddelande -

Här är framtidens spetsföretag

Trenderna i det kommande svenska näringslivet visar att ett skifte pågår. Bland de unga tillväxtbolag som i dag befinner sig i utvecklingsfas är de starkast växande branscherna ICT och cleantech. Den bransch som minskar är industri.

Innovationsbron är en nyckelaktör inom innovationsdriven tillväxt. 4 000 idéer från näringsliv och forskning strömmade förra året in i företagets kommersialiseringsprocess. Drygt 400 av dessa får i dag tillgång till kompetens och kapital för att kunna bli ett starkt företag och nå marknaden. Bland dem finns några av framtidens tillväxtföretag.

Sedan fem år tillbaka arbetar Innovationsbron tillsammans med landets bästa inkubatorer för att i ett tidigt skede fånga upp idéer som har en möjlighet att utvecklas till livskraftiga företag. Under dessa år har statistik samlats för att se hur företagen växer. Här går det också att se trender och tendenser hur det framtida svenska näringslivet kan komma att se ut.

Intressant att se är:
- Antalet idéer ökar för varje år
- Ett trendbrott är att allt fler idéer kommer från näringslivet
- Viljan att ta risk ökar och fler väljer att bli entreprenörer
- I 20 procent av företagen är minst en av idéägarna kvinna
- 9 av 10 företag lever vidare minst tre år efter att det lämnat inkubatorn
- Antalet anställda ökade med i genomsnitt 17 procent per år under perioden 2006-2008
- Samhällets investering motsvarar i genomsnitt 120 000 kronor per nytt arbete

Över 500 företag och idéer finns idag inom de 21 inkubatorer som ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram. Sammanlagt omsätter bolagen som är eller har befunnits sig inom detta program 2,4 miljarder kronor. Fler än 3 600 personer har fått anställning genom dem. Staten får årligen tillbaka 10 gånger pengarna på den offentliga driftsfinansieringen av inkubatorernas verksamhet. Under 2009 lämnade 140 företag inkubatorerna och finns i dag ute på marknaden.

Branscher fyra i topp:
ICT 35 procent (25 procent 2006)
Industri 36 procent (52 procent 2006)
Lifescience 20 procent (18 procent 2006)
Cleantech 9 procent (5 procent 2006)

Mer information: www.innovationsbron.se
Mikael Hult, Inkubatoransvarig
Telefon: 070- 564 25 45 Mail: mikael.hult@innovationsbron.se

Fakta om inkubatorer

Inkubatorer utvecklar människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med affärskompetens, affärscoachning, närhet till kapital, byggande av team, nätverk och annat som gynnar en snabbare tillväxt.
Visionen för Innovationsbrons Inkubatorprogram (IBIP) är att Sveriges inkubatorer ska vara de mest effektiva aktörerna för att skapa nya affärer ur svensk FoU.
Innovationsbrons inkubatorprogram, omfattar driftsfinansiering till 20 inkubatorer samt processer för erfarenhetsutbyte där alla Sveriges inkubatorer kan delta. Totalt satsar Innovationsbron 180 miljoner kronor under juli 2008 till juni 2011.


Om Innovationsbron

Innovationsbron arbetar i hela Sverige för att bygga konkurrenskraftiga företag. Vi kommersialiserar innovationer som uppstår ur forskning och utveckling (FoU). Med innovationer avses nya idéer i form av produkter, tjänster eller processer som grundar sig på ny kunskap och som har en kommersiell potential. Innovationsbron AB startade verksamheten våren 2005. Bolaget ägs av staten och Industrifonden.

I tidiga skeden är kapitalbasen i ett företag låg, företaget ofta sårbart och i behov av att bevisa affärsnytta, teknisk funktionalitet och marknadsintresse. Risken i företaget upplevs ofta vara så stor att inga kommersiella privata aktörer är villiga att investera i verksamheten. Innovationsbron inriktar sig därför på projekt som befinner sig i mycket riskfyllda och tidiga utvecklingsskeden. Innovationsbron hjälper entreprenörer att överbrygga de inledande svårigheterna och riskerna i utvecklingen av affärsidéer och företag innan kommersiella aktörer tar vid. Innovationsbron investerar i skeden där privata aktörer saknas.

Innovationsbron investerar i framtidens tillväxtbolag. Av de 33 hetaste unga svenska teknikbolagen utnämnda av Ny Teknik och Affärsvärlden 2010 har åtta bolag erhållit kapital från Innovationsbron. 18 bolag har suttit eller sitter nu i någon av inkubatorerna inom Innovationsbrons inkubatorprogram.

All kommersialisering börjar med att en person har en idé. Idén kan uppstå i akademisk forskning, näringslivet, industriforskningsinstitut och offentlig sektor, eller komma från enskilda innovatörer. Affärsidén kan sedan utvecklas på olika sätt: inom ett nytt bolag, genom licensiering, genom samarbeten etc. Denna utveckling stödjer Innovationsbron genom att erbjuda såddfinansiering kombinerat med företagsnära affärsutveckling. Innovationsbron utvecklar också inkubatorer med driftsfinansiering och erfarenhetsutbyte.

Vid årsskiftet 2009 hade Innovationsbron ägande i drygt 160 portföljbolag. 300 företag hade lånefinansiering från Innovationsbron. Inkubatorerna omfattar drygt 500 projekt och företag. Inkubatorbolagen omsätter knappt 2,5 miljarder kronor (2008) och sysselsätter omkring 3 600 personer (2008).

Knappt 190 idéer finansierades under 2009 med bidrag för kommersiell verifiering. Vi investerade ägarkapital i drygt 40 bolag och gav lånefinansiering till knappt 50 bolag.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • svenskt näringsliv
  • innovationsdriven tillväxt
  • entreprenör
  • kapital