Pressmeddelande -

Insplanet noteras på Nya Marknaden

Insplanet – ett svenskt företag som förmedlar konsument- och motorförsäkringar till privatmarknaden genomför en nyemission och ägarspridning för notering av bolagets aktier på Nya Marknaden. Insplanet har Sverige som huvudsaklig marknad och 2005 tecknade bolaget 47 000 försäkringar med en nytecknad premievolym på 175 MSEK. Bolaget har sedan starten uppvisat en kontinuerlig tillväxt i nytecknad premievolym. Under perioden 2002 till 2005 har nytecknad premievolym ökat med i genomsnitt 76 procent per år. För 2005 uppgick rörelseresultatet till 4,0 MSEK och under första kvartalet 2006 redovisade bolaget ett rörelseresultat på 2,9 MSEK. Rörelseresultatet för helåret 2006 prognostiseras bli 14,5 MSEK. • Anmälningsperioden är 8-22 maj • Allmänheten och institutioner erbjuds att delta i nyemissionen om högst 3 000 000 aktier, motsvarande 26 procent av antalet aktier i bolaget • Teckningskursen är 16 SEK per aktie • Beräknad första handelsdag är den 7 juni Bakgrund och Motiv Insplanet har lyckats uppvisa kontinuerlig tillväxt och resultatförbättring trots att branschen under perioden 2001-2003 upplevt sina värsta år i modern försäkringshistoria. Insplanet har idag positionerat sig som en innovativ aktör på den svenska försäkringsmarknaden och är lönsamt sedan 2003. Insplanets affärsmodell i kombination med en allt större efterfrågan på bolagets tjänster gör att Styrelsen och ledningen ser ljust på framtiden. I branschen var det inte många som trodde att Insplanet skulle lyckas från början. ”Det har inte alltid varit lätt, men vi som arbetat med Insplanet har aldrig tvivlat säger Insplanets VD, Daniel Soussan. Han säger vidare, ”Det är extra roligt att konstatera att Insplanet aldrig, hur man än räknar, har gått bättre än idag”. Anslutningen till Nya Marknaden genomförs för att tillvarata Insplanets ledande marknadsposition som Internetbaserad försäkringsförmedlare samt stärka bolagets balansräkning och likviditet inför den förväntade framtida expansionen. Det är även styrelsens bedömning att en anslutning till Nya Marknaden skapar ökad kännedom om bolaget och dess produkter, vilket stärker varumärket och ökar trovärdigheten bland leverantörer, kunder, media och investerare. Kort om Insplanet Insplanet förmedlar försäkringar och har en Internetbaserad affärsmodell i kombination med telefonbaserad rådgivning. Sedan lanseringen 1999 och har mer än 400 000 privatpersoner sett över sina försäkringar med hjälp av Insplanet, och över 120 000 försäkringar har tecknats. Bolaget har nio långsiktiga avtal med försäkringsbolag inom skade- och personförsäkring. Insplanet erhåller löpande intäkter i form av provision från sina samarbetspartners. Insplanet har tillstånd hos Finansinspektionen enligt gällande lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Kontoret finns i Stockholm på Grevgatan 34. Finansiella fakta Insplanet i siffror - Den nytecknade premievolymen 2005 uppgick till 175 MSEK. Under första kvartalet 2006 var den nytecknade premievolymen 57 MSEK efter en tillväxt på 80 procent. Rörelseresultatet 2005 uppgick till 4,0 MSEK (rörelsemarginal 17 procent), första kvartalet 2006 redovisade bolaget ett rörelseresultat på 2,9 MSEK (rörelsemarginal 27 procent). Bolagets aktiva premiebestånd uppgick per den 31 december 2005 till 115 MSEK, fram till den 31 mars 2006 hade det aktiva beståndet ökat till 142 MSEK. För 2006 prognostiserar Insplanet en omsättning på 50,8 MSEK, en tillväxt på 120 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet prognostiseras öka med 260 procent till 14,5 MSEK. Tillväxten uppnås bland annat genom en tillväxt i nytecknad premievolym inom sakförsäkringsområdet med 50 procent, årligt återkommande intäkter från tidigare års försäljning, nyförsäljning av personförsäkringar såsom inkomst-, barn-, liv-, och olycksfallsförsäkringar. Fakta om erbjudandet • Anmälningsperiod: 8-22 maj • Allmänheten och institutioner erbjuds delta i erbjudandet om högst 3 000 000 aktier, motsvarande 26 procent av antalet aktier i bolaget • Teckningskursen är 16 SEK per aktie (courtage utgår ej) • Likviddag: 30 maj 2006 • Beräknad första dag för handel på Nya Marknaden: 7 juni 2006 Anmälningar direkt över Internet skall vara Avanza tillhanda senast kl 15.00 den 19 maj 2006. Anmälningar utanför Avanza skall vara Avanza tillhanda senast kl 15.00 den 22 maj 2006. Anmälan om förvärv av aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera handelsposter om vardera 300 aktier. Anmälningssedel skall under perioden 8-22 maj ges till: Bankaktiebolaget Avanza Att: Corporate Finance Klarabergsgatan 60, 3 tr 111 21 Stockholm Erbjudandet riktar sig inte till personer eller länder vars deltagande inte omfattas av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Bankaktiebolaget Avanza, Klarabergsgatan 60, 3 tr 111 21 Stockholm, telefon 08-562 250 20 alternativt via Internet, www.avanza.se eller www.insplanet.com/corporate För ytterliggare information, vänligen kontakta: Daniel Soussan, VD Insplanet, 08- 510 000 04, eller 0708-350224 daniel.soussan@insplanet.com Henrik Ingvarsson, Ekonomichef, 08- 510 000 36, eller 0708-307181 henrik.ingvarsson@insplanet.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster för privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) orgnr 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-51 000 001

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62