Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 5 maj

Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 5 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2009. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ordinarie utdelning om 1,25 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2009, 10 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Beslutades att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Sven Hagströmer, Göran Lindén, Daniel Soussan och Göran Stern. Till styrelsens ordförande valdes Göran Lindén. Beslutades om nyval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor samt att Magnus Svensson Henryson utses till huvudansvarig revisor.

Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 220 000 kronor (260 000) att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. Beslutades i enlighet med förslaget i kallelsen att en valberedning skall tillsättas.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Daniel Soussan 
VD, Insplanet 
0708-350224 
fornamn.efternamn[at]insplanet.se

Henrik Ingvarsson 
Ekonomichef, vVD Insplanet 
0708-307181 
fornamn.efternamn[at]insplanet.se

 

Ämnen

  • Marknad, börs

Kategorier

  • stämmokommuniké
  • årsstämma
  • insplanet

Om Insplanet
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227 
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00 
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

www.insplanet.se

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62