Pressmeddelande -

Höjt inkomstbasbelopp 2009


I morgon ska regeringen fatta beslut om 2009 års inkomstbasbelopp, som beräknats till 50 900 kronor av Försäkringskassan. Det innebär en höjning på 2 900 kronor jämfört med 2008. Institutet för Privatekonomi på Swedbank har räknat på hur höjningen påverkar våra pensioner och den kommunala fastighetsavgiften.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen och används bland annat för beräkning av pensionsgrundande inkomst. År 2009 kommer högsta pensionsgrundande inkomst att uppgå till 31 810 kronor per månad. Den når man vid en bruttoinkomst på 34 230 kronor per månad. Lägsta inkomstgrundande pensionsnivå, vilken följer prisbasbeloppet, blir 18 200 kronor. I flera tjänstepensionsavtal har inkomstbasbeloppet betydelse för pensionens storlek det första pensionsåret. I de förmånsbestämda delarna går gränsen för högre procentuell ersättning vid 7,5 inkomstbasbelopp.

För blivande pensionärer
I det nya pensionssystemet, där intjänade pensionsrätter noteras, räknas behållningen på våra inkomstpensionskonton upp med 6,2 procent.

Högsta pensionspoäng år 2009 enligt det gamla pensionssystemet blir 7,76. I och med att högsta pensionsgrundande inkomst ska divideras med det förhöjda prisbasbeloppet - 43 600 kronor - stiger normalt högsta pensionspoäng för varje år.
- Det innebär att för den som är född 1944 och blir pensionär 2009 kommer tilläggspensionen att bli 375 kronor högre per månad jämfört med om ATP-reglerna funnits kvar där högsta pensionspoäng var 6,5, säger Ulla Samuel, som gjort beräkningarna på Institutet för Privatekonomi.

För dagens pensionärer
Inkomst- och tilläggspensionerna kommer att räknas upp med 4,5 procent till nästa år. Att pensionerna får en lägre uppräkning än motsvarande den inkomstutveckling som ligger till grund för inkomstbasbeloppet förklaras av följsamhetsindexeringen. Den innebär att pensionerna i dagens pensionssystem räknas upp ca 1,6 procentenheter mindre än inkomstutvecklingen.

Det bör dock påpekas att i det gamla pensionssystemet räknades tilläggspensionerna upp med prisutvecklingen, vilket i dagens läge skulle ha motsvarat en ökning med 4,4 procent till år 2009, d v s 0,1 procentenhet lägre. Garantipensionerna räknas även i dagens system upp med prisutvecklingen.

Tabell
Exempel på förändrad pensionsinkomst 2009 - inkomst- och tilläggspension. Ej hänsyn till inflation.

Brutto 2008 Netto 2008 Brutto 2009 Netto 2009 Skillnad
12000 8900 12540 9370 470
14000 10180 14630 10710 530
16000 11460 16720 12050 590


Maximal fastighetsavgift 6 362 kronor år 2009
Från och med nästa år kommer även den kommunala fastighetsavgiften att årligen justeras med hänsyn till förändringen av inkomstbasbeloppet. Det innebär att maximal fastighetsavgift för nästa år kan beräknas komma att höjas med 362 kronor till totalt 6 362 kronor

För ytterligare information:
Ulla Samuel, tfn 08-5859 16 38
Ylva Yngveson, tfn: 08-585 916 04, 070-200 12 45

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Institutet för Privatekonomi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar enskilda individer och hushåll. Vi deltar i den allmänna debatten och ställer upp i intervjuer och med föredrag.
www.swedbank.se/privatekonomi

Kontakter

Erika Pahne

Presskontakt Chef för Institutet för Privatekonomi, Privatekonom 08-585 902 53