Pressmeddelande -

Stämmokommuniké

Pressmeddelande avseende Stämmokommuniké från inWarehouse AB:s ordinarie bolagsstämma 2006-04-27 Vid dagens ordinarie bolagsstämma i inWarehouse AB fattades beslut om att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Bolagsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Greger Ericsson, Lars Lindberg, Peter Ekelund, Dan Walker, Magnus Larsson samt nyval av Sara Kullgren till ordinarie ledamot i styrelsen. Sara Kullgren är för närvarande föräldraledig, men har tidigare varit chef för Nokia mobiltelefoner i Skandinavien. Sara har en gedigen erfarenhet från konsumentförsäljning, vilket kommer att vara en stor tillgång för inWarehouse i bolaget fortsatta expansion inom detta område. Som revisorer valdes KPMG Bohlins. Beslut fattades om att styrelsearvode skall utgå med totalt 450 000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt att arvode till revisorn skall utgå enligt principen löpande räkning. På stämman beslutades även om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslutades vidare om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att den ansamlade förlusten, 5 416 KSEK, balanseras i ny räkning. Beslutades också om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i enlighet med revisorns tillstyrkan. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission om maximalt 14 500 000 aktier för förvärv och/eller finansiering av verksamheten till en teckningskurs som inte väsentligen avviker från marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Greger Ericsson till styrelsens ordförande. Styrelsen inWarehouse AB För ytterligare information, vänligen kontakta: Greger Ericsson, styrelseordförande inWarehouse, Tel: +46 8 7010972 Stämmokommunike http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/8D/9F/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans